Projekts "Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2020.–2025. gadam izstrāde"

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldība
  • 2. oktobris, 2020
  • 13. septembris, 2021

  Projekta mērķis ir izstrādāt Rīcības programmu, lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī sasniegtu ES līmenī noteikto mērķu izpildi.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekta kopējās izmaksas ir 88 189,64 EUR, no kurām:

  • Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 59 653,00 EUR;
  • Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 87 058,60 EUR.

  Projekta ievaros veicamās aktivitātes

  • Veikt indikatīvos cieto daļiņu PM10 un PM2,5 mērījumus (divus mēnešus apkures sezonā un divus mēnešus vasaras sezonā) trijos punktos, no kuriem viens atrodas pie stacionārās monitoringa stacijas.
  • Veikt indikatīvos slāpekļa dioksīda (NO2) mērījumus (divus mēnešus apkures sezonā un divus mēnešus vasaras sezonā) piecos punktos, no kuriem viens atrodas pie stacionārās gaisa monitoringa stacijas.
  • Veikt benz(a)pirēna mērījumus (divus mēnešus apkures sezonā un divus mēnešus vasaras sezonā)
  • Veikt cieto daļiņu PM10 un PM2,5 paraugu ķīmiskās analīzes, piesārņojuma izcelsmes noteikšanai (vienu reizi mēnesī)
  • Izveidot GIS modeli Liepājai, izmantojot nepieciešamos iegūtos un apstrādātos datus, veikt piesārņojuma izkliedes modelēšanu, lai noteiktu, kurās teritorijās ir pārsniegti augšējie piesārņojuma sliekšņi un noteikt piesārņojuma avotus.
  • Izstrādāt gaisa piesārņojuma teritoriālās zonu kartes, balstoties uz modelēšanas rezultātiem.
  • Pasākumu izvēle daļiņu PM10, PM2,5 slāpekļa dioksīda NO2 un benz(a)pirēna koncentrāciju samazināšanai 2020.-2025. gados Liepājā.
  • Izstrādāt un saskaņot Rīcības programmu, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”, iekļaujot sabiedriskās apspriešanas sanāksmē gūtās atziņas.
  • Organizēt Rīcības programmas sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

  Projekta īstenošanas ilgums

  No 2020. gada 1. augusta līdz 2021. gada 30. septembrim

  Kontaktpersona

  Dace Liepniece-Liepiņa
  Vides nodaļas vadītāja
  Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa
  Tālrunis: 63 404 745
  E-pasts: dace.liepniece@liepaja.lv