Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē” (identifikācijas Nr.5.5.1.0/20/I/003)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  • 23. oktobris, 2020
  • 30. augusts, 2023

  Projekta mērķis ir Liepājas vēsturiskā centra pludmales kā Baltijas jūras piekrasti raksturojošās dabas ainavas saglabāšana, pieejamības uzlabošana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana, lai nodrošinātu kultūras un tūrisma pakalpojumu attīstību un dažādošanu.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 749 976,23, tai skaitā:

  • Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 1 246 717,00;
  • valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 55 002,22;
  • Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums EUR 165 006,66;
  • neattiecināmie izdevumi EUR 283 250,35.

  Plānotās projekta aktivitātes

  Projekta ietvaros tiks veikta Baltijas jūras piekrasti raksturojošās ainavas – Liepājas vēsturiskā centra pludmales pieejamības publiskās infrastruktūras pārbūve un publiskās ārtelpas attīstīšana, pārbūvējot trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu, pludmali un labiekārtojot pieguļošo teritoriju:

  • Gājēju piekļuves infrastruktūras pārbūve un izveide (koka seguma, pludmales vārtu zonas cietā seguma un liedaga vārtu koka seguma platformas izveide);
  • Sanitārtehniskā aprīkojuma (stacionāro publisko tualešu, dušu, dzeramā ūdens punktu) izveide;
  • Arhitektūras mazo formu (solu, sadzīves atkritumu urnu, velostatīvu, ģērbtuvju, SOS punktu) izveide;
  • Informācijas stendu un virziena norāžu izveide;
  • Kāpu eroziju mazinošo risinājumu izbūve;
  • Kāpu biotopa stāvokļa uzlabošanas pasākumi;
  • Apstādījumu izveide;
  • Vides objektu izveide un uzstādīšana;
  • Esošā apgaismojuma pārbūve un jauna funkcionālā un dekoratīvā apgaismojuma izbūve.

  Tiks nodrošināta vides pieejamība, paplašinot izejās izveidotos gājēju celiņus, paredzot pandusa tipa uzbrauktuvi liedaga vārtu konstrukcijai, lai visām iedzīvotāju grupām būtu iespēja piekļūt izvietotajam aprīkojumam, kā arī izveidot sanitārtehnisko aprīkojumu, kas būs pielāgots arī personām ar īpašām vajadzībām. Tiks izveidoti vides pieejamības risinājumi gājēju zonā starp koncertdārzu “Pūt, vējiņi!” un tenisa kortiem, nodrošinot celiņa garenprofilā kritumu ne lielāku par 5%, gan izbūvējot pandusu blakus esošajiem pakāpieniem.

  Izbūvējot paredzēto infrastruktūru, ne tikai tiks radīti priekšnosacījumi atpūtniekiem un apmeklētājiem pieejamākai piekrastes un liedaga zonai, bet arī tiks saudzēta un aizsargāta piejūras ainaviskā vērtība, t.sk. pelēkā kāpa, no pārmērīgas cilvēku rīcības ietekmes.

  Tiks uzlabota ne tikai piekļuves infrastruktūra pludmales piekrastes zonai, bet arī pilnvērtīga piekrastes zonas sasaiste ar atjaunoto kultūrvēsturiskā mantojuma objektu – koncertdārzu “Pūt, vējiņi!”, un pilsētas dabas vērtību - Jūrmalas parku, labiekārtojot izeju uz pludmali pieguļošo teritoriju.

  Projekta rezultāti

  • Pārbūvēts objekts kultūras un dabas kapitāla saglabāšanai un attīstīšanai;
  • Radīti priekšnosacījumi viena jauna (kvalitatīvi pilnveidota) pakalpojuma izveidošanai;
  • Apmeklētāju skaita pieaugums objektā, kas 2023. gadā būtu par 6 000 apmeklējumiem vairāk, salīdzinot ar 2015. gadu.

  Projekta īstenošanas ilgums

  Projekta īstenošana uzsākta 2020. gada septembrī un plānots īstenot 24 mēnešu laikā (līdz 2022. gada 31. augustam).

  Kontaktinformācija

  Kristīne Liepa
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  Attīstības pārvalde
  Projektu ieviešanas nodaļa
  Projektu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 727
  E-pasts: kristine.liepa@liepaja.lv