Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta. Identifikācijas Nr. 3.3.1.0/20/I/007

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldība
  • 2. decembris, 2020
  • 24. augusts, 2022

  Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Liepājā, veicot ieguldījumus pilsētas infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.
  Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta 2020. gada 02.decembrī.

  Kopējās projekta izmaksas ir EUR 1 176 470,58:

  • Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 1 000 000 (85%)
  • Valsts budžeta dotācija EUR 44 117,64 (3.75%)
  • Pašvaldības finansējums EUR 132 352,94 (11.25%)

  Plānotās projekta aktivitātes

  Projekta veicamo darbību rezultātā tiks veikta Skolas ielas pārbūve posmā no Kārļa Zāles laukuma līdz Teātra ielai, ar Skolas ielu saistītā laukuma pārbūve zemesgabalos Skolas ielā 7A, Skolas ielā 9, Baznīcas ielā 7, Baznīcas ielā 9, apgaismojuma izbūve un pārbūve, lietus ūdens, sadzīves ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu, izbūve, pārbūve, labiekārtojuma ierīkošana.

  Projekta termiņš

  Projektu īstenošanas sākuma datums ir 2020. gada 2. decembris, projektu īstenošanas beigu datums ir 2022. gada 1. oktobris.

  Kontaktpersona

  Uldis Klaks-Kleins
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītājs
  Attīstības pārvalde
  Tālrunis: 63 404 768
  E-pasts: uldis.klaks-kleins@liepaja.lv