Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Jaunatnes iniciatīvas projekti mācību motivācijas palielināšanai "Pumpurs"21. septembris, 2018Izglītība

  1 no 1Jaunieši aicināti iesaistīties nozīmīgu problēmu risināšanā.

  Liepājas pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

  Liepājā jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu rīko Izglītības pārvalde  sadarbībā ar Liepājas jauniešu māju. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam.

  Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

  “PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

  Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS“ līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

  Kā zināms, pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. 

  Pirmo projektu iesniegšanas kārta bija no 2018. gada 21. septembra līdz 31. oktobrim.

  Nākamo projektu iesniegšana būs 2019. gada pavasarī.

  Projektus var iesniegt:

  • personīgi Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, Uliha ielā 36,
  • pasta sūtījum, adresējot Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei, Uliha ielā 36,
  • elektroniski, nosūtot uz e-pastu dace.liepa@liepaja.edu.lv,
  • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: info@liepaja.edu.lv)

  Projekta nolikums un citi dokumenti

  1. Konkursa nolikums (pdf),
  2. Projekta iesnieguma veidlapas (word),
  3. Metodoloģiskās vadlīnijas (pdf),
  4. Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika (pdf),
  5. Pašvaldības pasākumu plāns (pdf),
  6. Darbības programmas īstenošanas noteikumi.

  Papildu informācija

  Dace Liepa
  Liepājas pašvaldības reģionālā koordinatore, bērnu tiesību aizsardzības speciāliste
  Tālrunis: 29 453 817
  E-pasts: dace.liepa@liepaja.edu.lv

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  Mobilais tālrunis: 29 106 561
  E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv