Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums zemesgabaliem Atslēdznieku un Oskara Kalpaka ielā12. februāris, 2024Nekustamais īpašums un būvniecība

  Liepājas būvvalde nodod publiskajai apspriešanai izstrādāto detālplānojumu zemes vienībām Atslēdznieku ielā 16/18, Oskara Kalpaka ielā 21/25 un to ielu daļām, kas robežojas ar šiem īpašumiem. Detālplānojums izstrādāts saistībā ar uzņēmuma “Baltic Biofuel Company” ierosinājumu par plānoto teritorijas attīstības ieceri.

  Lai nodrošinātu iespēju sabiedrībai un blakus teritoriju īpašniekiem iegūt informāciju un izteikt savu viedokli par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no 2024. gada 12. februāra līdz 11. martam tiek organizēta publiskā apspriešana.

  Klātienes publiskās apspriešanas sanāksme notiks pašvaldības iestāžu administratīvajā ēkā Peldu ielā 5, 404. telpā (4. stāvā), 22. februārī plkst. 17.00.

  Detālplānojuma teritorija ietver kopumā četras zemes vienības gandrīz divu hektāru platībā. Saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabali atrodas jauktas apbūves teritorijā ar ražošanas funkciju, plānojums skar arī satiksmes infrastruktūru un ielu daļas.

  Uzņēmuma “Baltic Biofuel Company” pārstāvji ierosinājumu skaidrojuši ar ieceri pilnvērtīgāk izmantot un apsaimniekot teritorijā esošo infrastruktūru, tostarp dzelzceļa atzaru, tādējādi attīstot uzņēmējdarbību saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem.

  Attiecīgi detālplānojumā ir detalizēts zemes vienību plānotā (atļautā) izmantošana un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī precizētas Atslēdznieku ielas sarkanās līnijas. Tāpat izstrādāti transporta infrastruktūras un inženiertehnisko tīklu risinājumi, kā arī perspektīvo ielu šķērsprofili un vēl citi teritorijas turpmākās attīstības nosacījumi.

  Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties:

  • klātienē Peldu ielā 5, ēkas 1. stāva foajē, iestādes darba laikā;
  • pašvaldības tīmekļvietnē www.liepaja.lv sadaļā: Iedzīvotāju līdzdalība – Publiskās apspriešanas;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana

  Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt līdz 2024. gada 11. martam (ieskaitot):

  • elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
  • iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, adresējot Liepājas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai nosūtot uz elektronisko pastu: buvvalde@liepaja.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

  Detālplānojuma izstrādi finansē tā ierosinātājs – LSEZ SIA “Baltic Biofuel Company”. Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”. Detālplānojuma izstrāde uzsākta 2022. gada augustā.

  Klātienes pieņemšana jautājumu un konsultāciju sniegšanai būvvaldē iespējama pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni: 63 404 725 vai rakstot: buvvalde@liepaja.lv.

  Informāciju sagatavoja

  Dace Freidenfelde
  Liepājas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
  E-pasts: dace.freidenfelde@liepaja.lv