Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Publisku pasākumu saskaņošana

Rīkojot sabiedrībai pieejamu, publisku svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumu , tas jāsaskaņo pašvaldībā un jāsaņem rīkošanas atļauja.

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama:

 • ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs;
 • ja publisku pasākumu rīko valsts iestāde vai pašvaldības iestāde citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, tā informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, par tā norises vietu un laiku.

Pasākuma saskaņošana kārtība

1. Jāiesniedz iesniegums par publiskā pasākuma rīkošanu, sniedzot pēc iespējas detalizētāku informāciju, pievienojot nepieciešamo dokumentu pielikumus. Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma.

Iesniegumam pievienojams:

 • detalizēts pasākuma scenārijs;
 • pasākuma norises vietas shēma (tajā skaitā skatuves, telšu u. c. objektu izvietojums);
 • pasākuma drošības plāns (ja pasākums atbilst paaugstināta riska pasākuma definīcijai);
 • ja pasākums ir paaugstināta riska pasākums – organizatora apliecinājums, ka par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgajai personai ir vismaz 2 gadu pieredze fiziskās drošības pasākumu plānošanā vai īstenošanā;
 • teritorijas aprīkojuma uzbūves un nobūves laiks;
 • apliecinājums par pasākuma norises vietas sakopšanu pēc pasākuma norises;
 • līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;
 • pasākuma norises vietas īpašnieka (valdītāja vai apsaimniekotāja) rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;
 • ja nepieciešams, apliecinājums par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu publiska pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem;
 • ja nepieciešams, apliecinājums par sabiedrisko tualešu uzstādīšanu publiska pasākuma norises vietā un laikā;
 • ielu tirdzniecības veikšanai vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiska pasākuma laikā saņemama atļauja Liepājas valstspilsētas saistošajos noteikumos par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, noteiktajā kārtībā.
 • mūzikas atskaņošanai publiska pasākuma laikā saņemama reproducēšanas vai publiskā izpildījuma licence Autortiesību likumā noteiktajā kārtībā;
 • ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas (ekspluatācijas drošības sertifikāts), uzrādot oriģinālus;
 • ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantota atklāta uguns, pirotehniskie izstrādājumi vai pasākuma norise paredzēta uz ūdens, saskaņojums ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldi;
 • ja publisks pasākums plānots ar dzīvnieku piedalīšanos vai tā laikā tiks organizēta bezmaksas dalībnieku un apmeklētāju ēdināšana (degustācija), saskaņojums ar Pārtikas un veterināro dienestu;
 • ja pasākuma norise paredzēta uz ceļiem (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļos, gājēju apakšzemes pārejās, laukumos, vai pasākuma norises laikā ir nepieciešama satiksmes ierobežošana vai slēgšana, saskaņojums ar Valsts policiju;
 • rīkojot sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā, jāiesniedz sacensību nolikuma, sporta federācijas izsniegtās trases licences un galvenā tiesneša licences kopija;
 • ja pasākuma laikā ir plānota bezpilota gaisa kuģu izmantošana (filmēšanai) pasākuma organizatoram nepieciešams saskaņojums ar Civilās aviācijas aģentūru;
 • ja pasākums tiek organizēts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un ja dalībnieku skaits ir vairāk par 60 cilvēkiem nepieciešams saskaņojums ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

2. Saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu Liepājas pilsētas pašvaldība iesniegumu izskata 10 darba dienu laikā, par iesnieguma izskatīšanas laiku un vietu informējot pasākuma organizatoru.

3. Pozitīva lēmuma gadījumā organizatoram jānoslēdz civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums.

Ja publiska pasākuma vienīgais organizators ir valsts vai pašvaldības iestāde, tā ir tiesīga neslēgt apdrošināšanas līgumu.

4. Atļauju publiska pasākuma rīkošanai pašvaldība izsniedz pēc tam, kad pasākuma organizators ir iesniedzis civiltiesiskās apdrošināšanas apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu.

Iesniegumu un to pielikumus var iesniegt:

 • aizpildot pieteikuma anketu elektroniski sistēmā epakalpojumi.liepaja.lv,
 • klātienē Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā, Rožu ielā 6,
 • nosūtot pa pastu, adresējot Liepājas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centram, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401,
 • izmantojot E-adresi. Lasīt vairāk par savas E-adreses izveidošanu

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Liepājas valstspilsētas pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija izskata iesniegumu 10 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas un pieņem attiecīgu lēmumu — izsniegt atļauju pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju tā rīkošanai vai atlikt (ne ilgāk kā uz 5 darbdienām) iesnieguma izskatīšanu lēmumā norādīto trūkumu novēršanai. 

Konsultācijas

Pasākuma organizētājs aicināts pieteikties pašvaldībā uz konsultāciju. Konsultācijas laikā tiks izrunāts, kādi dokumenti iesniedzami, kādi organizatoriskie un drošības pasākumi jāparedz un izrunāti visi neskaidrie jautājumi. Pierakstu var veikt:

Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 2. janvāris, 2024