Publisku pasākumu saskaņošana

Rīkojot sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumu, tas jāsaskaņo pašvaldībā un jāsaņem rīkošanas atļauja. Pasākumu organizēšana jāsaskaņo arī valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī gadījumos, ja pasākuma norise plānota telpās vai sporta bāzēs.

Pasākuma saskaņošana kārtība

1. Pasākuma organizētājs aicināts pieteikties pašvaldībā uz konsultāciju (zvanot pa tālruni: 63 404 750 vai rakstot uz e-pastu: evita.albrehta@liepaja.lv). Konsultācijas laikā tiks izrunāts, kādi dokumenti iesniedzami, kādi organizatoriskie un drošības pasākumi jāparedz un izrunāti visi neskaidrie jautājumi.

2. Jāiesniedz iesniegums par publiskā pasākuma rīkošanu, sniedzot pēc iespējas detalizētāku informāciju, pievienojot nepieciešamo dokumentu pielikumus. Iesniegumu un to pielikumus var iesniegt:

 • klātienē Liepājas pašvaldības Izpilddirekcijā, Rožu ielā 6, 104. kabinetā,
 • nosūtot pa pastu, adresējot Liepājas pašvaldības Izpilddirekcijai, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401,
 • elektroniski, nosūtot uz e-pastu: evita.albrehta@liepaja.lv.

Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma.

3. Pašvaldība pēc iespējas īsākā laika posmā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, izskata iesniegumu un sniedz atbildi ar turpmākajām norādēm.

4. Pozitīva lēmuma gadījumā organizatoram jānoslēdz civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums.

Ja publiska pasākuma vienīgais organizators ir valsts vai pašvaldības iestāde, tā ir tiesīga neslēgt apdrošināšanas līgumu.

5. Atļauju publiska pasākuma rīkošanai pašvaldība izsniedz pēc tam, kad pasākuma organizators ir iesniedzis civiltiesiskās apdrošināšanas apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu.

Lai Liepājas pašvaldības izpilddirektors pieņemtu lēmumu par atļaujas vai saskaņojuma izsniegšanu, pasākuma rīkotāji var tikt uzaicināti uz tikšanos, kā laikā tiek precizēti neskaidrie jautājumi:

 • par pasākuma norises vietas sakopšanu pēc publiska pasākuma norises,
 • par sabiedrisko tualešu uzstādīšanu publiska pasākuma norises vietā un novākšanu pēc pasākuma,
 • par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu publiska pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem,
 • ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators uzrāda dokumentu oriģinālus, kas apliecina bīstamo iekārtu lietošanas atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas,
 • ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantota atklāta uguns, pirotehniskie izstrādājumi vai pasākuma norise paredzēta uz ūdens, nepieciešams saskaņojums ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Liepājas brigādi,
 • ja publiska pasākuma laikā plānots izmantot vides objektus, vizuālos materiālus vai reklāmas, nepieciešams saskaņojums ar Liepājas pilsētas Būvvaldi,
 • ja publisks pasākums plānots ar dzīvnieku piedalīšanos vai tā laikā tiks organizēta bezmaksas dalībnieku un apmeklētāju ēdināšana vai degustācija, saskaņojums ar Pārtikas un veterināro dienestu;
 • ja pasākuma norise paredzēta zaļajā zonā vai pludmales teritorijā, nepieciešams saskaņojums ar teritorijas apsaimniekotāju LPPI „Komunālā pārvalde”,
 • ja pasākuma norise paredzēta pierobežas joslā, nepieciešams saskaņojums ar Valsts Robežsardzes pārvaldi,
 • ja pasākuma norise paredzēta uz ceļiem (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļos, gājēju apakšzemes pārejās, laukumos, vai pasākuma norises laikā ir nepieciešama satiksmes ierobežošana vai slēgšana, nepieciešams saskaņojums ar Valsts policiju,
 • ja pasākuma laikā paredzēta ielu tirdzniecība, ēdināšana vai alkohola tirdzniecība, nepieciešams saņemt pašvaldības atļauju:
 • ielu tirdzniecībai pasākuma laikā,
 • sabiedriskās ēdināšanas un alkohola tirdzniecības pakalpojuma sniegšanai.

Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv