Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  SIA “Liepājas teātris” valdes locekļu kandidātu atlases nominācijas komisijas sludinājums3. novembris, 2023Pašvaldība

  Liepājas valstspilsētas pašvaldība kā SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS (turpmāk arī – sabiedrība) kapitāla daļu turētājs, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. pantu un uz Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, uzsāk SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” valdes locekļu (divu) kandidātu atlases nominācijas procesu, izsludinot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru - atlasi uz SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” divu valdes locekļu amatiem – valdes loceklis mākslinieciskajā jomā (mēnešalga 2950 euro) un valdes loceklis administratīvajā un saimnieciskajā jomā (mēnešalga 2375 euro).

  SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt sabiedrības kultūras vajadzības, tās garīgā līmeņa un pašapziņas celšanu, profesionālā teātra mākslas daudzveidības un pieejamības nodrošināšanu visiem sabiedrības locekļiem.

  SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” veic saimniecisko darbību un nodrošina profesionāla teātra kultūras pakalpojumu sniegšanu Liepājas valstspilsētas, Kurzemes reģiona un visas Latvijas sabiedrībai, kā arī atbilstoši noslēgtajam pārvaldības līgumam apsaimnieko nekustamo īpašumu Teātra ielā 2 un Teātra ielā 4, kas sastāv no teātra un darbnīcas ēkām un piegulošajiem zemesgabaliem.

  SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” plāno repertuāru, nodrošina profesionāla teātra izrāžu veidošanu un iestudēšanu, kā arī šo izrāžu izrādīšanu skatītājiem uz Liepājas teātra skatuvēm, viesizrādēs un digitālā formātā attālināti.

  Izrādes Liepājas teātrī tiek izrādītas uz vēsturiskās teātra ēkas Teātra ielā 4 skatuves, kā arī Liepājas teātra Mazajā zālē, kas šobrīd izveidota Liepājas koncertzāles “Lielais Dzintars” telpās.

  Sabiedrība darbojas saskaņā ar statūtiem. Sabiedrības pārvaldi īsteno dalībnieks, dalībnieku sapulce un valde. Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Valde sastāv no diviem valdes locekļiem. Sabiedrības darbības un attīstības plānošanai tiek izstrādāta vidēja termiņa darbības stratēģija.

  Kapitālsabiedrības kapitāla daļas 100% apmērā pieder Liepājas valstspilsētas pašvaldībai. SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” nepieder kapitāldaļas citās sabiedrībās un nav reģistrētas filiāles. SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” vidēji tiek nodarbināti 107 darbinieki.

  Valdes locekļa mākslinieciskajā jomā amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

  1. Valsts valodu zināšanas C1 līmenis;
  2. Angļu valodas zināšanas B2 līmenī;
  3. Augstākā akadēmiskā vai vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar skatuves mākslu saistītā jomā;
  4. Vismaz 2 gadu darba pieredze, kas nodrošina vadības kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa mākslinieciskajā jomā uzdevumus, kas atbilst šādam kritērijam: pieredze pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā valdes locekļa (vēlams publiskas personas kapitālsabiedrībā) vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai šim amatam tieši padota vadības līmeņa darbinieka amatā;
  5. Nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
  6. Kandidāts piekrīt valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām;
  7. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām.

  Valdes locekļa mākslinieciskajā jomā amata kandidātiem izvirzītās papildu prasības un nepieciešamās vadības kompetences:

  1. Stratēģiskais redzējums un padziļināta izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar skatuves mākslu;
  2. Pieredze darbā ar skatuves mākslas iestudējumu veidošanu;
  3. Izpratne par izrāžu budžeta plānošanu un kontroli;
  4. Izcilas komunikācijas prasmes ar kolēģiem, sadarbības partneriem, kā arī iesaistītiem māksliniekiem vai to aģentiem;
  5. Izpratne par profesionālā teātra vidi nacionālā un starptautiskā līmenī;
  6. Prasme prezentēt un argumentēti pamatot savu viedokli;
  7. Spēja motivēt un attīstīt darbiniekus;
  8. Prasmes vadīt komandu;
  9. Spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem;
  10. Orientācija uz rezultātu sasniegšanu un izpratne par kapitālsabiedrības ilgtermiņa darbības procesu plānošanu un vadību, korporatīvās pārvaldības un publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem;
  11. Orientācija uz attīstību un spēja noteikt skaidrus vidēja termiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus mākslinieciskajā jomā.

  Valdes locekļa saimnieciskajā un administratīvajā jomā amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

  1. Valsts valodu zināšanas C1 līmenis;
  2. Angļu valodas zināšanas B2 līmenī;
  3. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, kultūras menedžmentā, ekonomikā vai jurisprudencē;
  4. Vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze, kas nodrošina vadības kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa administratīvajā un saimnieciskajā jomā uzdevumus, kas atbilst šādam kritērijam: pieredze pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā valdes locekļa (vēlams publiskas personas kapitālsabiedrībā) vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai šim amatam tieši padota vadības līmeņa darbinieka amatā;
  5. Nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
  6. Kandidāts piekrīt valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām;
  7. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām.

  Valdes locekļa administratīvajā un saimnieciskajā jomā amata kandidātiem izvirzītās papildu prasības un nepieciešamās vadības kompetences:

  1. Zināšanas un izpratne par finanšu vadības jautājumiem, uzņēmuma vadību, tostarp risku vadību, finanšu resursu pārvaldību;
  2. Pieredze nekustamā īpašuma apsaimniekošanā;
  3. Zināšanas un pieredze par iepirkumu procesiem;
  4. Izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu;
  5. Prasme prezentēt un argumentēti pamatot savu viedokli;
  6. Prasme plānot un organizēt;
  7. Orientācija uz rezultātu sasniegšanu un izpratne par kapitālsabiedrības ilgtermiņa darbības procesu plānošanu un vadību, korporatīvās pārvaldības un publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem;
  8. Orientācija uz attīstību un spēja noteikt skaidrus vidēja termiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus;
  9. Iekšējās kontroles sistēmas pārzināšana un izpratne par ilgtermiņa finanšu un risku vadību.

  Atlase tiek organizēta trīs kārtās. Otrajā kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz interviju. Trešajā kārtā iekļuvušajiem pretendentiem jāsagatavo un komisijas locekļiem jāprezentē faktos balstīts SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” darbības stratēģiskais redzējums/vīzija nākamajiem 5 gadiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs, priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos risinājumus attiecīgi sabiedrības darbībai mākslinieciskajā vai saimnieciskajā jomā (līdz 5 A4 lapām, prezentācija ne ilgāk kā 15 minūtes).

  Pieteikumus atlasei var iesniegt līdz 2023. gada 24. novembrim (ieskaitot), izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: nominacija@liepaja.lv, vai personīgi, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” valdes locekļa amatu”, Liepājas Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā (1.stāvā), Rožu ielā 6, Liepājā.

  Iesniedzamie dokumenti:

  1. Elektroniski vai personīgi parakstīts motivēts pieteikums;
  2. Dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);
  3. Izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  4. Dokumenta, kas pierāda, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā) kopiju;
  5. Apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām un to, ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja Pretendents tiks apstiprināts valdes locekļa amatā.

  Skatīt: Apliecinājuma forma (.doc)

  Informācija par personas datu apstrādi

  Informēšana par personu datu apstrādi Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Centrālā administrācija” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), adrese: Rožu iela 6, Liepāja, tālrunis: 63 404 750, elektroniskā pasta adrese: info@liepaja.lv

  Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

  Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis: 63 422 331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

  SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” valdes locekļu kandidātu atlases procesa nodrošināšanai atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta desmitajai daļai un Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 10. punktam, ar kapitāla daļu turētāja 2023. gada 19. septembra lēmumu Nr. 11/2.21.6.1 ir izveidota valdes locekļu kandidātu atlases nominācijas komisija.

  Pretendentu izvērtēšanu veiks 7 (septiņi) komisijas locekļi šādā sastāvā:

  • komisijas vadītājs Timurs Tomsons - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais dzintars” valdes priekšsēdētājs,
  • Zane Kreicberga - Teātra padomes priekšsēdētāja, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore,
  • Ojārs Rubenis - Latvijas Teātru darbinieku savienības priekšsēdētājs,
  • Mārtiņš Eihe - Latvijas Leļļu teātra direktors un režisors,
  • Oksana Luce - Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālā administrācija” Kapitālsabiedrību pārvaldības, uzraudzības un revīzijas daļas vadītāja,
  • Aija Nelsone - Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālās administrācija” Personāla daļas vadītāja,
  • Juris Jirgens - Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vadītājs.