Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Skolēnu darbs vasarā

Lai piedāvātu iespēju skolēniem apgūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi, ar pašvaldības līdzfinansējumu kopš 2000. gada Liepājā tiek īstenots projekts „Skolēnu nodarbinātība vasarā”.

Algots darbs tiek piedāvāts pašvaldības budžeta iestādēs, divās vecuma grupās: 13 un 14 gadus veciem skolēniem (piesakoties savās izglītības iestādēs) un 15 līdz 20 gadus veciem skolēniem (ar NVA starpniecību).

Darbs tiek organizēts no jūnija līdz augustam vairākās maiņās.

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu vasarā var strādāt 350 skolēnu: 250 jauniešu vecumā no 13 līdz 14 gadiem (2 nedēļas) un 100 jauniešu vecumā no 15 līdz 20 gadiem (1 mēnesi).

Skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem var strādāt 4 stundas dienā. Skolēni pēc pamatskolas beigšanas var strādāt septiņas stundas dienā.

Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu atbilstoši valstī noteiktās minimālās darba algas apmēram, atbilstoši nostrādātajam laikam.

Ņemot vērā, ka katru gadu piesakās vairāk skolēnu, nekā darba vietu skaits, skolās tiek izveidotas komisijas, kas izvērtē skolēnu pieteikumus, ņemot vērā šādus kritērijus:

  • skolēns ir no ģimenes, kurai ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,
  • skolēns atrodas aizbildnībā,
  • skolēns ir no sociālā riska vai daudzbērnu ģimenes,
  • skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu.

Pieteikšanās darbam vasarā

Skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem darbam vasarā var pieteikties aprīļa beigās/maija sākumā, vēršoties pie savas skolas sociālā pedagoga.

Skolas sociālais pedagogs maija beigās informē skolēnus par piešķirtajām darba vietām un sniedz informāciju par turpmāko darbību.

Jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem darbs vasarā tiek organizēts Nodarbinātības valsts aģentūras pasākuma “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, ar pašvaldības līdzfinansējumu.

Pieteikšanās notiek Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā aprīlī, kad NVA publiski izsludina reģistrēšanas sākumu.