Sociālās rehabilitācijas kurss

Līdz 21 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu par valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā ir tiesīgas saņemt šādas personas:

  • personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā, ja funkcionālie traucējumi atbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.279 norādītajiem kritērijiem;
  • politiski represētās personas;
  • černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas;
  • personas ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un personas ar prognozējamo invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā, ja personas funkcionālie traucējumi atbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.279 norādītajiem kritērijiem un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta nepieciešamība saņemt pakalpojumus.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem, ja funkcionālās spējas samazinās, pakalpojumu var saņemt atkārtoti līdz 14 dienām, bet ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējo pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas.

Politiski represētās personas pakalpojumu var saņemt atkārtoti reizi trijos gados, bet ne agrāk kā trīs gadus pēc iepriekšējo pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas.

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas pakalpojumu var saņemt reizi gadā, bet ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējo pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas.

Lai saņemtu pakalpojumu, jāvēršas Sociālajā dienestā 218. kabinetā.
Tālrunis informācijai: 63 489 672.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtību nosaka: Ministru kabineta noteikumi Nr.279 “Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”.