Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālās rehabilitācijas kurss

Līdz 14 dienām ilgu pakalpojuma kursu var saņemt:

  • personas ar funkcionēšanas traucējumiem pēc valsts apmaksātas multiprofesionālas medicīniskās rehabilitācijas (subakūtā etapa) pabeigšanas stacionārā vai dienas stacionārā (turpmāk – medicīniskā rehabilitācija), ja slimības izraisītie funkcionēšanas traucējumi atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai ir aktivitāšu un dalības līmenī un ja ārstniecības iestāde izrakstā no stacionārā pacienta medicīniskās kartes ir rekomendējusi saņemt pakalpojumu;
  • persona ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā un persona ar prognozējamu invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma, kura ir nodarbināta, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta nepieciešamība saņemt pakalpojumu.

Līdz 21 dienu ilgu pakalpojuma kursu var saņemt:

  • politiski represētās personas;
  • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās personas.

Politiski represētās personas pakalpojumu var saņemt reizi divos gados, atkārtoti – ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējā pakalpojuma beigām.

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas pakalpojumu var saņemt reizi gadā atbilstoši Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumam, atkārtoti – ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējā pakalpojuma beigām.

Tālrunis informācijai: 63 489 672.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanas kārtību nosaka: Ministru kabineta noteikumi Nr. 578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā”.

  • Atjaunots:
  • 30. novembris, 2020