Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

Iedzīvotājiem, kuriem ir apgrūtinoši nodrošināt sev juridisku aizstāvību, valsts nodrošina juridisko palīdzību civillietās un administratīvajās lietās.

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt persona, kura

 • ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu,
 • pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tai liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību,
 • atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (sociālās aprūpes iestādē vai brīvības atņemšanas iestādē).

Valsts juridisko atbalstu var saņemt sekojošos procesos

1. Civillietās – civiltiesiska strīda risināšanai

 • ģimenes tiesību jautājumos – piemēram par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu, paternitātes noteikšanu, saskarsmes tiesību noteikšanu,
 • darba tiesību jautājumos – piemēram par atjaunošanu darbā, nesamaksātās darba algas samaksu, kompensācijas piedziņu,
 • dzīvokļu tiesību jautājumos – piemēram īres un komunālo pakalpojumu samaksas strīdi, pamatpakalpojumu nenodrošināšana.

2. Administratīvajās lietās:

 • piemēram par bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros,
 • sarežģītajās administratīvajās lietās tiesā.

Juridiskās palīdzības administrācija valsts nodrošināto juridisko palīdzību nodrošina gan tiesā, gan ārpus tiesas līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim.

Lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko palīdzību, Juridiskās palīdzības administrācijā jāiesniedz

 • aizpildīta valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa,
 • veidlapai jāpievieno:
  • dokumenta kopija, kas apliecina personas tiesības pieprasīt juridisko palīdzību (piemēram, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu),
  • dokumenta kopijas, kas saistītas ar strīda raksturu un lietas virzību.

Dokumentu iesniegšana

 • personīgi Juridiskās palīdzības administrācijā, Rīgā, Pils laukumā 4,
 • nosūtot pa pastu, adresējot Juridiskās palīdzības administrācijai, Pils laukums 4, Rīga, LV-1050,
 • nosūtot ar e-pastu: jpa@jpa.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Palīdzību varēs saņemt pēc Juridiskās palīdzības administrācijas pozitīva lēmuma, kurā būs noteikts konkrēts datums, laiks un vieta, kur varēs pie juridiskās palīdzības sniedzēja saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību.

Ja juridiskā palīdzība nepieciešama krimināllietā, personai jāvēršas ar lūgumu pie kriminālprocesa virzītāja (izmeklētāja, prokurora vai tiesneša, kurš konkrētajā brīdī vada kriminālprocesu) ar lūgumu nodrošināt aizstāvi vai pārstāvi.

Kontaktinformācija

Juridiskās palīdzības administrācija
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80 001 801
E-pasts: jpa@jpa.gov.lv
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050