Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Rūpnieciskās zvejas tiesību noma

Lai Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā veiktu rūpniecisko zveju, Liepājas pašvaldībā jānoslēdz zvejas tiesību nomas līgums.

Priekšroka saņemt zvejas licenci ir komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas Liepājas pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, kā arī pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus.

Iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības, katram nomniekam tiek noteikts konkrēts zvejas rīku limits. Zvejas tiesību nomas maksa jāmaksā katru gadu.

Pašpatēriņa zveja

Pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras piekrastē drīkst pieprasīt vienu zivju tīklu, vienu reņģu tīklu, vienu lucīšu murdu, 100 zivju āķus, savukārt Liepājas ezerā – vienu zivju murdu. Pašpatēriņa zvejai drīkst novirzīt 5% no kopējā noteiktā zvejas rīku limita.

Lai persona pretendētu uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, pretendentam katru gadu no 1. novembra līdz 1. decembrim ir jāiesniedz noteikta parauga iesniegums. To var iesniegt:

  • elektroniski, aizpildot anketu pašvaldības pakalpojumu vietnē epakalpojumi.liepaja.lv;
  • personīgi, Liepājas Centrālajā administrācijā, Rožu iela 6, Liepāja, LV-340;
  • sūtot pa pastu Liepājas Centrālajai administrācijai, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.

Zemkopības ministrija informē par Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" prasību attiecībā uz piekrastes zvejas žurnālu datu reģistrēšanu, izmantojot esošo valsts informācijas sistēmu "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk – LZIKIS).

Aktuāli

Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 9. maija noteikumiem Nr. 227 " Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos noteic prasību attiecībā uz iekšējo ūdeņu zvejas žurnālu datu reģistrēšanu, izmantojot esošo valsts informācijas sistēmu "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk – LZIKIS).

Ieksējo ūdeņu zvejniekiem, kuri zvejo gan komerc nolūkos gan pašpatēriņam, šī prasība ir obligāta ar 2024. gada 1. janvāri.

Lai noteiktajā termiņā īstenotu paredzēto prasību ieviešanu, aicinām zvejniekus jau laicīgi saņemt pieeju LZIKIS, reģistrējoties lzikispub.zm.gov.lv.

Skatīt:

Informāciju par zvejas tiesību nomu var saņemt Liepājas pašvaldības administrācijas Vides nodaļā, zvanot pa tālruni: 63 404 745.

Zvejas tiesību nomu regulē

  • Atjaunots:
  • 7. novembris, 2023