Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai 2021. gadā8. marts, 2021Izglītība

  jaunieši
  1 no 1

  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021. gada 10. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai.

  Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

  Projekta mērķa grupa

  Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

  Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

  Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

  Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

  Projektu konkursa dokumentācija

  Papildu informācija par Jaunatnes iniciatīvu projektiem

  Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

  Projekti jāiesniedz līdz 2021. gada 26. aprīlim:

  • personīgi, Peldu ielā 5, Liepāja, LV-3401
  • pasta sūtījumā, adresējot projektu koordinatore Dacei Liepai
  • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: info@liepaja.edu.lv 

  Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz 2021. gada 17. maijam.

  Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim, projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

  Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros. 

  Plašāka informācija par projektu www.pumpurs.lv.

  Papildu informācija

  Dace Liepa
  Projektu koordinatore
  Tālrunis: 63 489 170
  E-pasts: dace.liepa@liepaja.edu.lv

  *Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.