Apbedīšanas pabalsts

Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā adrese ir bijusi Liepājas pilsētā un:

  • par šo personu nav tiesību saņemt valsts apbedīšanas pabalstu (tiek piešķirts pabalsts līdz 300 eiro);
  • par šo personu piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par 300 eiro (tiek piešķirta starpība starp 300 eiro un valsts izmaksāto pabalstu).

Apbedīšanas pabalsts ietver izdevumus par šādiem apbedīšanas pakalpojumiem: zārka iegāde, morga pakalpojumi, transporta pakalpojumi, pakalpojumi kapsētā (kapa rakšana, instrumentu noma, dvieļu komplekta izmantošana, nesēju-racēju pakalpojumi).

Pabalsta pieprasīšana

Pabalsta pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz:

  • iesniegumu (rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, pabalsta mērķi, izmaksas veidu);
  • rēķinu (ja par pakalpojumu nav samaksāts), kases čeku vai stingrās uzskaites kvīti (ja par pakalpojumu ir samaksāts). Izdevumus apliecinošajos dokumentos jābūt norādītam mirušās personas vārdam, uzvārdam un personas kodam.

Saņemt informāciju un konsultāciju jautājumos, kas saistīti ar sociālo palīdzību, kā arī iesniegt dokumentus var:

  • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļā, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647,
  • Sociālā dienesta filiālē, Ģ. Baloža ielā 1 (1. kabinetā). Tālrunis: 63 456 185,
  • Sociālā dienesta filiālē, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044.

Pabalsta saņemšana

Apbedīšanas pabalstu ieskaita pabalsta pieprasītāja kontā, izmaksā kredītiestādē vai pārskaita pakalpojuma sniedzēja kontā saskaņā ar preču pavadzīmi – rēķinu.

Ja pabalsts tiek atteikts, pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts rakstiski (ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi), norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

Apbedīšanas pabalsta piešķiršanu regulē Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5 “Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu

*** Pakalpojuma "Apbedīšanas pabalsts" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv