Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti

Asistenta pakalpojums paredzēts personai ar invaliditāti, kura vēlas piedalīties pasākumos ārpus savas dzīvesvietas, piemēram, nokļūt darba vietā, izglītības iestādē vai institūcijās, kur tiek sniegti citi pakalpojumi, bet tam nepieciešama asistenta palīdzība šo ieceru veikšanai.

Pakalpojumu var saņemt persona ar I vai II invaliditātes grupu un bērni no 5 gadu vecuma ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) atzinumu ar norādi par īpašās kopšanas nepieciešamību.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot šādus dokumentus:

  • iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību,
  • likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa likumiskais pārstāvis,
  • izziņas vai apliecinājumus, kas apliecina personas sabiedriskās aktivitātes,
  • darba devēja apliecinājumu, ja persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā),
  • dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu, ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas,
  • institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa, apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums.

Informāciju un konsultāciju par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam uz tālruni: 63 489 666.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtību nosaka: Ministru kabineta noteikumi Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā”.

*** Pakalpojuma "Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 30. novembris, 2020