Asistents bērnam ar invaliditāti

Asistenta pakalpojums paredzēts bērnam ar invaliditāti, kurš vēlas piedalīties pasākumos ārpus savas dzīvesvietas, piemēram, izglītības iestādē vai institūcijās, kur tiek sniegti citi pakalpojumi, bet tam nepieciešama asistenta palīdzība šo ieceru veikšanai.

Pakalpojumu var saņemt bērns no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot šādus dokumentus:

  • iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību,
  • likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa likumiskais pārstāvis,
  • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma par piešķirto invaliditāti kopija,
  • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinuma par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem kopija,
  • izziņas vai apliecinājumus, kas apliecina bērna sabiedriskās aktivitātes,
  • izglītības iestādes apliecinājumu, ja bērns apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē,
  • dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu, ja bērns apmeklē attiecīgās institūcijas,
  • institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa, apliecinājumu par bērna dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums.

Informāciju un konsultāciju par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam uz tālruni: 63 489 666.

Pakalpojuma saņemšanas nosacījumus nosaka: Ministru kabineta noteikumi Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”.

Asistents bērnam invalīdam izglītības iestādē

Valsts apmaksāts asistenta pakalpojums bērniem no 5 gadu vecuma mācību procesā izglītības iestādē, ja bērns ir invalīds un viņam ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, bērna vecākiem savā izglītības iestādē jāiesniedz:

  • apliecinājums par bērna invaliditāti
  • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību

Izglītības iestādes vadība šo dokumentu kopijas iesniedz Izglītības pārvaldē, pedagoģiski medicīniskajā komisijā.
Komisija izskata pieteikumu un apstiprina asistenta nepieciešamību.

Kad ir saņemts atzinums, izglītības iestādes vadītājs slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma sniedzēju. Asistentu meklē izglītības iestāde kopā ar bērna vecākiem.

Papildu informāciju var saņemt Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, zvanot pa tālruni: 63 489 141.