Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Asistents un aprūpes pakalpojums bērnam ar invaliditāti

Asistenta pakalpojums paredzēts bērnam ar invaliditāti, kurš vēlas piedalīties pasākumos ārpus savas dzīvesvietas, piemēram, izglītības iestādē vai institūcijās, kur tiek sniegti citi pakalpojumi, bet tam nepieciešama asistenta palīdzība šo ieceru veikšanai.

Pakalpojumu var saņemt bērns no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuram ir noteikta invaliditāte un ir medicīniskās indikācijas invalīda īpašās kopšanas nepieciešamībai.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus un likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu), vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību.

Gadījumā, ja pakalpojuma piešķiršanai nepieciešamā informācija nav pieejama Sociālajam dienestam pieejamajā datu bāzē, sociālais darbinieks pieprasa nepieciešamos papildus dokumentus.

Bērniem, kuri nesaņem asistenta pakalpojumu, bet kuriem nepieciešams atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, pieejams pavadoņa pakalpojums (60 stundas mēnesī). Lai to saņemtu, Sociālajā dienestā jāiesniedz VDEĀVK atzinums.

Informāciju un konsultāciju par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam uz tālruni: 63 489 666.

Skatīt infografiku: Pilnveidotais sasistenta pakalpojums bērniem (.pdf)

Pakalpojuma saņemšanas nosacījumus nosaka:

Aprūpes pakalpojums

No pašvaldības budžeta apmaksātu aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā var saņemt Liepājā deklarēti bērni ar invaliditāti un izteiktiem, smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem, ja bērna likumiskie pārstāvji nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā bērna dzīvesvietā, un Sociālais dienests ir konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību.

Aprūpes pakalpojumu ir tiesīga sniegt persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti.

Pakalpojuma sniedzējs aprūpes pakalpojumu var sniegt vairākām personām, kalendāra gada laikā nepārsniedzot stundu skaitu valstī noteiktā darba laika ietvaros. Aprūpes pakalpojuma vienas stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, ir 4,50 eiro stundā.

Aprūpes pakalpojumu var saņemt līdz 40 stundām mēnesī, ja persona klātienē iegūst izglītību vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības iestādē, vai saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu un personas likumiskais pārstāvis objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā vai līdz 80 stundām mēnesī, ja persona iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē, un personas likumiskais pārstāvis objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem jāvēršas ar iesniegumu Sociālajā dienestā, iepriekš piesakoties pa tālruni: 63 489 673.

Aprūpes pakalpojuma maksimālo stundu skaitu mēnesī un minimālās vienas stundas izmaksas nosaka Ministru kabineta "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" un Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi “Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti” no 2021. gada 19. jūnija.

Asistents bērnam invalīdam izglītības iestādē

Valsts apmaksāts asistenta pakalpojums bērniem no 5 gadu vecuma mācību procesā izglītības iestādē, ja bērns ir invalīds un viņam ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, bērna vecākiem savā izglītības iestādē jāiesniedz:

  • apliecinājums par bērna invaliditāti
  • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību

Izglītības iestādes vadība šo dokumentu kopijas iesniedz Izglītības pārvaldē, pedagoģiski medicīniskajā komisijā.
Komisija izskata pieteikumu un apstiprina asistenta nepieciešamību.

Kad ir saņemts atzinums, izglītības iestādes vadītājs slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma sniedzēju. Asistentu meklē izglītības iestāde kopā ar bērna vecākiem.

Papildu informāciju var saņemt Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, zvanot pa tālruni: 63 489 141.

  • Atjaunots:
  • 4. februāris, 2022