Iedzīvotāji aicināti piedalīties Liepājas attīstības plānošanā26. septembris, 2019Pašvaldība

  Liepājas pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību pilsētas attīstības procesos un uzklausīt liepājnieku viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādē.

  Aicinām gan liepājniekus, gan tos, kuriem ir svarīgi Liepājā notiekoši pilsētas attīstības procesi, aizpildīt elektronisku aptaujas anketu un novērtēt pilsētai svarīgās nozares, kā arī sniegt ieteikumus konkrētās jomas uzlabošanai nākotnē. Aptauja norises laiks tiek pagarināts līdz 15. novembrim.

  “Viena no svarīgākajām Liepājas attīstības atslēgas komponentēm ir mērķtiecīgi un stratēģiski virzīta pilsētas attīstība. Lai to veiksmīgi paveiktu, nepietiek tikai ar politiķu lēmumiem un redzējumu, bet ir ļoti svarīgi uzklausīt iedzīvotāju vērtējumu gan par paveikto, gan sniegt iespēju ierosināt jaunas iniciatīvas, jo tieši iedzīvotāji ir tie, kas vislabāk zina, kas mūsu pilsētai nepieciešams, lai mēs visi te varētu pilnvērtīgi dzīvot, strādāt, mācīties un pilnveidoties,” sacīja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš.

  Iedzīvotāji aicināti novērtēt 13 dažādas pilsētai būtiskas nozares – izglītību, ekonomiku, drošību, kultūru, sportu, veselības aprūpi, sociālo aizsardzību, mobilitāti, vidi, IT un digitalizāciju, jaunatnes politiku, pārvaldību un teritoriālo pārvaldību.

  Liepājas pilsētas domes deputāti 19. septembra domes sēdē nolēma uzsākt Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādi un aktualizēt Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam.

  Šogad plānots izveidot Liepājas pilsētas attīstības programmas detalizētu darba plānu, veikt esošās situācijas izstrādi, apkopot iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajām iniciatīvām katrā no nākamā plānošanas perioda ES politikas mērķiem, kā arī, piesaistot nozaru ekspertus un viedokļu līderus, sākt organizēt tematiskās darba grupas.

  Nākamajā gadā plānots izvērtēt tematisko darba grupu rezultātus, veikt attīstības programmas 1. redakcijas un vides pārskata 1. redakcijas izstrādi, publisko apspriešanu un saskaņošanu, kā arī 2020. gada beigās izstrādāt attīstības programmas un vides pārskata gala redakciju.

  Atbildīgā nodaļa par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu un Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizēšanu ir Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde, vadības grupas sastāvā ir Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnīti, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis, pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs, izpilddirektora vietnieki Mārtiņš Tīdens un Didzis Jēriņš, Liepājas pilsētas domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis un Liepājas domes deputāte Gaļina Skorobogatova.

  Liepājas pilsētas attīstības programma 2021.–2027. gadam ir vietēja līmeņa vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas saistīts ar Liepājas pilsētas ilgtermiņa plānošanas dokumentiem - Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu.

  Konkrētais plānošanas dokuments sastāv no galvenās, stratēģiskās daļas un pielikumiem, kas ir neatņemamas programmas daļas. Pielikumos daudz izvērstākā veidā ir atspoguļotas rīcības, atbildīgie, kā arī konkrēti plānotie investīciju projekti.

  Rīcību plāns dažādām pašvaldības institūcijām kalpo par pamatu ikgadējo darbības plānu izstrādei, budžeta veidošanai un citu investīciju piesaistei, lai īstenotu pilsētas attīstības mērķus. Attīstības programmas ieviešanā līdzdarbojas visas pašvaldības institūcijas.

  Informāciju sagatavoja
  Zita Lazdāne
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja
  Tālrunis: 22 017 277
  E-pasts: zita.lazdane@liepaja.lv