Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Būvniecības ieceres apspriešana

Izskatot privātpersonas vai juridiskas personas būvniecības iesniegumu, Liepājas pilsētas būvvalde Būvniecības likuma 14. panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos lemj par būvniecības ieceres publiskas apspriešanas nepieciešamību.

Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot sabiedrības un būvniecības ierosinātajā intereses, nodrošinot pieņemtā lēmuma atklātumu, saistībā ar attiecīgās teritorijas attīstību. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš ir vismaz četras nedēļas.

Skatīt: būvniecības ieceru publiskās apspriešanas

Tikai pēc publiskas apspriešanas norises būvvalde pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Apspriešanas rezultāti var būt par pamatu, lai būvatļaujā ietvertu papildu nosacījumus būves būvniecībai un lai novērstu tās ietekmi uz apkārtējo vidi.

Publiskas apspriešanas norise:

 1. Būvniecības ierosinātājs par saviem līdzekļiem sagatavo un saskaņošanai Būvvaldē iesniedz:
  • ieceres publiskai apspriešanai nepieciešamos dokumentus,
  • aptaujas lapu (anketu) sabiedrības viedokļa paušanai,
  • būvtāfeli un grafiskos materiālus, kuros norādīta informācija, kas noteikta
   Ministru kabineta noteikumos Nr. 671 "Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība" 10. un 11. punktā.
 2. Būvvalde septiņu darba dienu laikā izvērtē iesniegtos dokumentus un materiālus un pieņem lēmumu par publiskas apspriešanas uzsākšanu.
 3. Pašvaldības mājaslapā tiek publicēta informācija par publiskas apspriešanas uzsākšanu, pievienojot būvniecības ierosinātāja sagatavotos dokumentus, aptaujas lapu un grafiskos materiālus.
 4. Būvniecības iecere tiek nodota publiskai apspriešanai uz laiku, kas nav mazāks par četrām nedēļām.
 5. Būvniecības ierosinātājs publiskas apspriešanas norises laikā organizē būvniecības ieceres prezentācijas pasākumu. Tāpat sabiedrības informēšanas nolūkos uz visu publiskas apspriešanas laiku būvniecības ierosinātājs nodrošina būvtāfeles izvietošanu uz apbūvējamā zemesgabala.
 6. Pēc publiskas apspriešanas noslēguma, būvniecības ierosinātājs Būvvaldē iesniedz:
  • būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma protokolu un dalībnieku lapu,
  • būvtāfeles fotogrāfiju dabā.
 7. Mēneša laikā pēc publiskas apspriešanas norises beigām Būvvalde sagatavo pārskatu par publisko apspriešanu, iekļaujot atsauksmju, priekšlikumu vai ierosinājumu apkopojumu un izvērtējumu.
 8. Pamatojoties uz minēto pārskatu, Būvvalde pieņem lēmumu par konkrēto būvniecības ieceri: izdot būvatļauju vai atteikumu izdot būvatļauju.
 9. Pēc būvatļaujas izdošanas vai lēmuma par atteikumu izdot būvatļauju pašvaldības mājaslapā tiek publicēts pārskats par apspriešanas rezultātiem.

Būvniecības ieceres publiska apspriešana rīkojama, ņemot vērā tiesisko regulējumu, kas ietverts šādos normatīvajos aktos:

 • Atjaunots:
 • 29. septembris, 2023