Būvvaldes kompetence

Liepājas pilsētas Būvvalde veic pašvaldības atbildībā esošās funkcijas būvniecības jomā saskaņā ar Būvvaldes nolikumu.

Liepājas pilsētas Būvvaldes darbiniekiem savā darbā jāievēro profesionālās ētikas pamatprincipi un vispārējās uzvedības normas.

Būvvaldē var saņemt konsultācijas par būvniecību, aizpildīt nepieciešamos iesniegumus.

Risinot būvniecības jautājumus, ierodoties Būvvaldē līdzi jāņem īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns u. c.).

Kontaktinformācija

Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 404 725
E-pasts: buvvalde@liepaja.lv

Skatīt darbinieku un kontaktinformācijas sarakstu

Būvvaldes rekvizīti

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Būvvalde”
Reģistrācijas numurs: 90000437928
Konts: LV77UNLA0020900007322
Banka: A/S SEB BANKA
Kods: UNLALV2X