Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Plānošana un attīstība

  Liepājas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2023.–2030. gadam

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome
  • 31. augusts, 2023

  Lai mazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām, ir izstrādāts Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2023.–2030. gadam.

  Piezīmes

  Liepājas pilsēta 2012. gada 15. novembrī pievienojās Eiropas Savienības iniciatīvai mazināt ietekmi uz klimata pārmaiņām. Parakstot Pilsētas mēru paktu enerģētikas un klimata jomā. Pakta parakstītāji apņēmušies ievērot un pārsniegt Eiropas Savienības mērķi samazināt CO2 emisijas līdz 2030. gadam par 40 %.

  Lai efektīvāk sasniegtu šo mērķi, 2020. gadā 19. martā tika apstiprināts Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2020–2030. gadam. Tajā tika noteikts mērķis stabilizēt pilsētas CO2 emisijas 45% līmenī līdz 2030. gadam, salīdzinot ar 2006. gadu. Atjaunotajā IEKRP tika iekļauta arī ilgtermiņa vīzija samazināt CO2 emisijas par 80% līdz 2050. gadam, kā arī plāns papildināts ar klimata pielāgošanās pasākumiem.

  2022. gadā Liepājas pilsēta lēma pieteikties un tika arī izvēlēta kā viena no ES misijas ”100 klimatneitrālas un viedas pilsētas līdz 2030. gadam” (“Net Zero Cities”), tādejādi izvirzot daudz ambiciozākus mērķus - samazināt CO2 emisiju apjomu 80% apmērā līdz 2030. gadam. Saskaņā ar pievienošanos ES misijas ”100 klimatneitrālas un viedas pilsētas līdz 2030. gadam” iniciatīvai, 2023. gadā Liepājas pašvaldība aktualizē savu IEKRP ar konkrētām un mērķtiecīgām rīcībām.

  Rīcības plāna 2023.–2030. gadam saturs:

  • 1. nodaļā ir dots īss ieskats esošajos normatīvajos aktos un plānošanas dokumentos, kas nosaka Eiropas Savienības, Latvijas, Kurzemes plānošanas reģiona un arī Liepājas pilsētas politiku enerģētikas un klimata jomās.
  • 2. nodaļā ir definēta Liepājas pilsētas vīzija un mērķi, kā arī apskatīti organizatoriskie un finanšu aspekti.
  • 3. nodaļā ir aprakstīta esošā situācija par pašvaldības, mājokļu, enerģijas ražošanas un transporta sektoriem.
  • 4. nodaļā ir apkopoti pasākumi, ar kuru palīdzību pašvaldība varēs sasniegt klimatneitralitātes mērķus līdz 2030. gadam.
  • 5. nodaļā ir dots klimata pārmaiņu risku un neaizsargātības izvērtējums un pasākumi šajā sektorā.
  • 6. nodaļā ir noteikta kārtība ieviesto pasākumu un rīcību turpmākai uzraudzībai.

  Plāna pielikumos ir dota papildu informācija, piemēram, 1. pielikumā dots visu pasākumu apkopojums, bet 3. pielikumā - CO2 emisiju aprēķinu metodika.

  Kontaktpersona

  Kārlis Beihmanis
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  Izpilddirektora birojs
  Projektu vadītājs
  Klimata pārmaiņu un energoefektivitātes jautājumos
  Tālrunis: 26 123 956
  E-pasts: karlis.beihmanis@liepaja.lv