Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mājokļa pabalsts

Mājokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais atbalsts mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, kurās izdevumi par mājokli lielāki par ienākumiem vai tie pilnībā nesedz izdevumus par mājokli.

Lai pieprasītu mājokļa pabalstu, vienai no mājsaimniecības personām nepieciešams vērsties Sociālajā dienestā un pierakstīties uz pieņemšanu.

Pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā vai īrētā mājoklī un tur deklarējusi savu dzīvesvietu.

Pabalsta piešķiršanai tiek vērtēti ģimenes ienākumi, izdevumi, uzkrājumi un piederošie īpašumi, bet izmaksājamā pabalsta apjoma aprēķinā tiek ņemti vērā arī MK noteiktie normatīvi dažādiem komunālajiem maksājumiem.

Mājokļa pabalsta aprēķinā tiek ņemti vērā izdevumi par:

 • dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
 • pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 • kurināmā iegādi;
 • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumiem, kā arī izdevumiem par viena ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju;
 • par dūmvadu un ventilācijas apkopi individuālās dzīvojamās mājās vai dzīvokļos, kur apkopi veic individuāli.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai (kas reizināts ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 5. daļā noteikto koeficientu), faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos noteikto formulu un ņemot vērā MK noteikumos noteiktos normatīvus dažādiem komunālajiem maksājumiem.

Mājokļa pabalstu izmaksā ne retāk kā reizi trijos mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendārajā gadā.

Pabalstu pārskaita apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem, vai arī uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Pieteikšanās pabalstam klātienē

Personas pie Sociālā dienesta darbiniekiem var pieteikties šādos veidos:

 • Zvanot uz Sociālā dienesta informatīvo tālruni 63 489 655
 • Izmantojot e-pieraksta sistēmu, aizpildot pieteikuma anketu. Darbinieks atzvanīs uz pieteikumā norādīto tālruņa numuru un precizēs nākamos soļus, kas veicami palīdzības kārtošanai.

Konsultācijai un saziņai

 • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647 vai 63 489 652
 • Sociālā dienesta filiāle, Ģ. Baloža ielā 1, 1. kabinetā. Tālrunis: 63 456 185
 • Sociālā dienesta filiāle, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044

Pieteikšanās pabalstam elektroniski

Iesniegumu un visus nepieciešamos dokumentus iespējams iesniegt arī elektroniski uz e-pastu socialais.dienests@liepaja.lv , pašam pabalsta pieprasītājam to parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniedzamie dokumenti 

Sociālais dienests var pieprasīt iesniegt vai uzrādīt vēl citus dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu.

Noderīgi

*** Pakalpojuma "Mājokļa pabalsts" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 5. jūlijs, 2023