Mājokļa pabalsts

Mājokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais atbalsts mājsaimniecībām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Lai izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, vienai no mājsaimniecības personām nepieciešams vērsties Sociālajā dienestā un iesniegt:

 • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
 • dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu);

Pieteikšanās pabalstam klātienē

Pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā vai īrētā mājoklī un tur ir deklarējusi savu dzīvesvietu.

Saņemt informāciju un konsultāciju jautājumos, kas saistīti ar sociālo palīdzību, kā arī iesniegt dokumentus var:

 • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļā, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647,
 • Sociālā dienesta filiālē, Ģ. Baloža ielā 1 (1. kabinetā). Tālrunis: 63 456 185,
 • Sociālā dienesta filiālē, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044.

Pieteikšanās pabalstam elektroniski

Iesniegumu un visus nepieciešamos dokumentus iespējams iesniegt arī elektroniski uz e-pastu socialais.dienests@liepaja.lv , pašam pabalsta pieprasītājam to parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniedzamie dokumenti 

Sociālais dienests var pieprasīt iesniegt vai uzrādīt vēl citus dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu.

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu var piešķirt uz trīs vai sešiem mēnešiem (par šo periodu var tikt aprēķināts arī mājokļa pabalsts).

Mājokļa pabalsta aprēķinā tiek ņemti vērā izdevumi par:

 • dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
 • pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 • kurināmā iegādi;
 • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumiem, kā arī izdevumiem par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai, faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos noteikto formulu.

Mājokļa pabalstu izmaksā ne retāk kā reizi trijos mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendārajā gadā.

Pabalstu pārskaita apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem, vai arī uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Noderīgi

*** Pakalpojuma "Mājokļa pabalsts" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 12. aprīlis, 2022