Dzīvokļa pabalsts ģimenēm

Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais atbalsts personām un ģimenēm, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Dzīvokļa pabalsts paredzēts izdevumu daļējai segšanai par:

 • dzīvojamās telpas īri vai apsaimniekošanu,
 • komunālajiem pakalpojumiem,
 • kurināmā iegādi,
 • privātmājas publiskā lietošanā esošās piegulošās teritorijas kopšanu.

Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā par četriem mēnešiem. Pabalsta apmērs ir līdz 500 eiro kalendārajā gadā, un to aprēķina pēc faktiskajiem īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumiem.

Pieteikšanās pabalstam

Pabalstam var pieteikties persona, kura deklarēta un dzīvo Liepājā un kura ir dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks.

Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, jāvēršas Sociālajā dienestā un jāiesniedz iesniegums, uzrādot:

 • personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti),
 • iepriekšējo trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu kvītis vai par apkuri – kvītis par pēdējiem trim pilniem apkures mēnešiem,
 • bankas konta pārskatu no visiem atvērtajiem banku kontiem par iepriekšējiem 3 mēnešiem,
 • dzīvojamās telpas apsaimniekošanas vai dzīvojamās telpas īres līgumu.

Sociālais dienests var pieprasīt iesniegt vai uzrādīt vēl citus dokumentus, kas nepieciešami, lai izvērtētu pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu deklarēto personu tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu.

Saņemt informāciju un konsultāciju jautājumos, kas saistīti ar sociālo palīdzību, kā arī iesniegt dokumentus var:

 • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļā, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647,
 • Sociālā dienesta filiālē, Ģ. Baloža ielā 1 (1. kabinetā). Tālrunis: 63 456 185,
 • Sociālā dienesta filiālē, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044.

Dzīvokļa pabalsts piešķiršanas kārtību nosaka:Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7 “Par dzīvokļa pabalstu”.

*** Pakalpojuma "Dzīvokļa pabalsts ģimenēm" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 17. februāris, 2020