Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Energoefektivitātes pasākumi

1. Atbalsts dzīvokļu ēku energoefektivitātei

Lai daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām daļēji kompensētu izdevumus par projekta dokumentācijas izstrādi energoefektivitātes pasākumu veikšanai, māju apsaimniekotāji, biedrības vai dzīvokļu kopības pārstāvji var pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu.

Iedzīvotāji var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam līdz 2024. gada 1. novembrim. Pieejamais līdzfinansējums 2024. gadam ir 11 000 eiro. 

Energoefektivitātes pasākumu veikšana tiek atbalstīta, lai palielinātu dzīvokļu īpašnieku aktivitāti mājokļa ilgmūžības nodrošināšanā un veicinātu energoresursu ekonomisku izmantošanu.

Līdzfinansējums tiek piešķirts līdz 50% no kopējām atbalstāmo darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 1,75 eiro par dzīvokļu īpašumu kopējās platības vienu kvadrātmetru.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:

 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo nedzīvojamo telpu grupu (izņemot neapkurināmas bēniņu un pagrabu telpu platības) platība nepārsniedz 25% no mājas kopējās platības*,
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita*,
 • iesniedzējs nav saņēmis līdzfinansējumu no Eiropas Savienības, valsts vai pašvaldības finanšu instrumentiem saistībā ar energoefektivitātes līdzfinansējuma konkursā atbalstītajām darbībām,
 • uz pieteikuma iesniegšanas dienu spēkā esošajā būvatļaujā vai apliecinājuma kartē ir saņemta Liepājas Būvvaldes atzīme par būvniecības nosacījumu izpildi.

* Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem.

Projekta pieteikuma sagatavošana

Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu atbilstoši saistošajiem noteikumiem.

Projekta pieteikuma iesniegšana:

 • klātienē: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6,
 • pa pastu, nosūtot uz adresi: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401,
 • elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt šādām darbībām

 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita pārskata un pagaidu energosertifikāta izstrādei, ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantoto ievaddatu vērtību pārskata izstrādei,
 2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai,
 3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas spēkā esoša atjaunošanas vai pārbūves būvprojekta (tajā skaitā ekspertīzes, ja nepieciešams) vai apliecinājuma kartes vienkāršotās fasādes atjaunošanai izstrādei, apliecinājuma kartes iekšējam inženiertīklam un būvdarbu tāmes izstrādei.

Pieteikumu atbilstību noteikumu prasībām izvērtēs pašvaldības domes izveidota komisija. Pieteikumus izvērtēs to reģistrācijas secībā viena mēneša laikā no pieteikumu saņemšanas dienas.

Ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu Liepājā renovētas jau vairāk nekā 110 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas Liepāju ierindo pirmajā vietā Latvijā renovēto māju skaita ziņā.

Jautājumiem un konsultācijām

Aivars Kaņka
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists
Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde
Konsultācijas klātienē: Peldu ielā 5, otrajā stāvā
Tālrunis: 63 404 717
E-pasts: aivars.kanka@liepaja.lv

 • Atjaunots:
 • 19. janvāris, 2024