Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Grupu dzīvokļi

Grupu dzīvokļu pakalpojums ir pieejams pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Grupu dzīvokļu darba laiks – diennakti.

Grupu dzīvokļa pakalpojums nodrošina mājokli, individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja tai ir noteikts pirmais, otrais vai trešais aprūpes līmenis un tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

 • personai nav prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ārpusģimenes aprūpes;
 • persona ir saņēmusi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugošo aprūpes institūcijā personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas rezultātā personai šis pakalpojums turpmāk nav nepieciešams;
 • personai, kura vēlas dzīvot patstāvīgi un kuras ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi, sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu personas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Personai ir pienākums norēķināties par izdevumiem, kas saistīti ar pakalpojuma ietvaros nodrošinātā mājokļa ekspluatāciju (apkure, elektrība, ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, apsaimniekošana u.c.) atbilstoši lietojamai daļai.

Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, kurām pakalpojums piešķirts ar Sociālā dienesta lēmumu, aprēķinot ar mājokļa ekspluatāciju saistītos izdevumus, piemēro pašvaldībā noteiktos sociālā dzīvokļa atvieglojumus.

Klientiem pieejamie pakalpojumi

 • mājoklis (dzīvojamā istaba, daļēji aprīkota virtuve, duša, tualete, telpa veļas mazgāšanai),
 • atbalsts sociālo problēmu risināšanā,
 • sociālie pakalpojumi, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija,
 • sociālā rehabilitācija, lai atjaunotu vai uzlabotu sociālās funkcionēšanas spējas,
 • klienta individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana,
 • personīgā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā,
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Persona vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz:

 • iesniegumu par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu,
 • ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli ar norādi par personas funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesību,
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālo pakalpojuma veidu,
 • invaliditāti apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu),
 • citus dokumentus, kuri papildus nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Normatīvie akti, kurus savā darbībā ievēro Grupu dzīvokļi

Kontaktinformācija

Liepājas Sociālais dienests
Sociālo pakalpojumu daļa
E. Veidenbauma iela 3, 217. kabinets
Tālrunis: 63 489 671

Grupu dzīvokļi Kuldīgas ielā 34
Vadītāja Virgīnija Stankuviene
Tālrunis: 63 454 554
Adrese: Kuldīgas iela 34, Liepāja, LV-3414

 • Pieņemšanas laiks pie darbiniekiem: katru darba dienu no 16.00 līdz 18.00
 • Pieņemšanas laiks pie vadītājas: trešdienās no 14.00 līdz 16.00

Grupu dzīvokļi Viršu ielā 9/11
Vadītājs Dāvis Strazds
Tālrunis: 63 424 207 
E-pasts: davis.strazds@liepaja.lv 
Adrese: Viršu iela 9/11, Liepāja, LV-3402

 • Atjaunots:
 • 4. aprīlis, 2024