Grupu dzīvokļi

Grupu dzīvokļu pakalpojums ir pieejams pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Grupu dzīvokļu darba laiks – diennakti.

Klientiem pieejamie pakalpojumi

 • mājoklis (dzīvojamā istaba, aprīkota virtuve, duša, tualete, telpa veļas mazgāšanai),
 • atbalsts sociālo problēmu risināšanā,
 • sociālie pakalpojumi, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija,
 • sociālā rehabilitācija, lai atjaunotu vai uzlabotu sociālās funkcionēšanas spējas,
 • klienta individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana,
 • personīgā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā,
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Persona vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz:

 • iesniegumu par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu,
 • ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli ar norādi par personas funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesību,
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālo pakalpojuma veidu,
 • invaliditāti apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu),
 • citus dokumentus, kuri papildus nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Normatīvie akti, kurus savā darbībā ievēro Grupu dzīvokļi

Kontaktinformācija

Virgīnija Stankuviene
Sociālā dienesta struktūrvienības Grupas dzīvokļi vadītāja
Tālrunis: 63 454 554
Adrese: Kuldīgas iela 34, Liepāja, LV-3414

Pieņemšanas laiks pie darbiniekiem: katru darba dienu no 16.00 līdz 18.00

Pieņemšanas laiks pie vadītājas: trešdienās no 14.00 līdz 16.00