Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Liepāja - klimatneitrāla un vieda pilsēta 2030. gadā

Liepājas valstspilsēta jau kopš 2012. gada ir pievienojusies starptautiskai iniciatīvai “Pilsētu mēru pakts” enerģētikas un klimata jomā, kā arī 2022. gadā apstiprināta kā viena no 100 Eiropas klimatneitrālajām un viedajām pilsētām līdz 2030. gadam.

Liepājas valstspilsēta vairākos sektoros jau līdz šim ir bijusi kā piemērs citām pilsētām un tās iedvesmojusi. Liepājas pašvaldība kā pirmā ieviesa energopārvaldības sistēmu, turpina īstenot dažādu jaunu tehnoloģiju ieviešanu pilsētvidē, kā arī Liepājas iedzīvotāji ir vieni no aktīvākajiem daudzdzīvokļu ēku siltināšanā. Arī šobrīd, Liepāja ir izvēlēta kā viena no 100 klimatneitrālajām un viedajām pilsētām Eiropā, kurām jāveido apstākļi, lai arī visas pārējās Latvijas pilsētas kļūtu klimatneitrālas 2050. gadā.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība 2023. gada augustā ir aktualizējusi Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2030. gadam un Klimatpilsētas līgumu jeb apņemšanos, kas ir galvenais dokuments Klimatneitrālo un viedo pilsētu projektā. Šie dokumenti kopā ar pārējiem pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem parāda nepieciešamās vajadzības un aktivitātes, lai sasniegtu klimata un enerģētikas mērķus.

Liepājas valstspilsētas klimata mērķis

Optimistiskā scenārija gadījumā Liepāja līdz 2030. gadam samazinās CO2 emisijas par 80%, salīdzinot ar 2006. gadu. Ir svarīgi pieminēt, ka šo mērķu veiksmīga sasniegšana ir atkarīga arī no daudz un dažādiem ārējiem faktoriem, kurus pilsēta nevar ietekmēt vai var ietekmēt minimāli. Mērķis ir ļoti ambiciozs un bez citu institūciju atbalsta tā sasniegšana būtu problemātiska.

Klimata pasākumi

Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānā ir paredzēti 17 pasākumi klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai, zem kuriem ir konkrētas rīcības, atbildīgās institūcijas, ietekme uz enerģijas ietaupījumu un emisiju samazināšanu.

Liepājas valstspilsētas CO2 emisijas samazināšanas mērķi galvenajos sektoros un īstenojamie pasākumi:

 • Pāreja uz 100% atjaunojamo enerģiju Liepājas centralizētajā siltumapgādes sistēmā (CSS)
 • Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste Liepājas CSS
 • Energopārvaldības sistēmas nepārtraukta uzturēšana
 • Atjaunojamo energoresursu izmantošana pašvaldības un kapitālsabiedrību ēku siltumapgādē
 • Zaļā atjaunojamā elektroenerģija pašvaldības infrstruktūrai
 • Videi draudzīga pārvietošanās un pakalpojumi
 • E-pakalpojumi un digitālie risinājumi
 • Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem rūpniecībā un pakalpojumu sektorā
 • Energoefektivitāte pirmajā vietā
 • Transporta plūsmas līdzsvarošana un optimizācija
 • Videi draudzīga sabiedriskā transporta pieejamība un popularizēšana
 • Mikro un elektromobilitātes veicināšana
 • Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana
 • Sabiedrības izglītošana
 • Privātmāju pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem
 • CO2 emisiju piesaiste Liepājas valstspilsētā
 • Pielāgošanās klimata pārmaiņām un dabā balstītu pasākumu kopums

Pielāgošanās klimata pārmaiņām

Līdzšinējo klimata pārmaiņu ietekmē ir paaugstinājusies minimālā un maksimālā gaisa temperatūra, Liepājai tiek prognozēts būtisks sala dienu skaita samazinājums, kā arī karstuma viļņu ilguma pieaugums, par spīti tam, ka Liepājas klimatu padara mērenāku jūras tuvums.

Liepājas valstspilsētā ir identificēti 9 pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumi, kas saistīti gan ar civilo aizsardzību un ārkārtas situācijām, gan veselību, gan vidi un bioloģisko daudzveidību.

Plāna ieviešanas uzraudzība

Lai Liepājas valstspilsēta sasniegtu izvirzīto mērķi - nodrošināt klimatneitralitāti līdz 2030. gadam, ir nepieciešama intensīvāka visu sabiedrības grupu iesaiste nekā līdz šim. Katrā no plānā iekļautajiem sektoriem ir izvirzīti noteikti CO2 emisiju samazinājuma mērķi, par kuru kopējo sasniegšanu pašvaldības līmenī būs atbildīga Vadības un uzraudzības grupa, bet par apakšsektoriem - atbildīgās pašvaldības komisijas vai grupas.

Plānā ir ietverti 111 ieviešanas uzraudzības indikatori, kas ļauj sekot līdzi pasākumu īstenošanas progresam. Tāpat Pilsētu mēru pakta ietvaros tiek veikts ikgadējais CO2 emisiju novērtējums.

Pašvaldības plānotajiem infrastruktūras un attīstības projektiem notiek nepārtraukts darbs pie ārējā finansējuma piesaistes, un, lai ieviestu dažādus inovatīvus risinājumus, kā arī pilotteritoriju un energokopienu attīstību, ir nepieciešamas mērķtiecīgas atbalsta programmas. Ļoti būtiska ir ministriju un pašvaldību sadarbība dažādu normatīvo aktu un atbalsta programmu izstrādē.

Par klimata mērķu sasniegšanu 2030. un 2050.gadā ir jādomā jau šodien.

Skatīt: Liepājas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2023.–2030. gadam

Kontaktinformācija

Kārlis Beihmanis
Liepājas Centrālā administrācija
Izpilddirektora birojs
Projektu vadītājs
Klimata pārmaiņu un energoefektivitātes jautājumos
Tālrunis: 26 123 956
E-pasts: karlis.beihmanis@liepaja.lv

 • Publicēts:
 • 7. februāris, 2024