Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Logu un ārdurvju nomaiņa, lodžiju iestiklošana

Lai ēkai varētu nomainīt logus, ārdurvis vai iestiklot lodžiju, ir nepieciešams būvvaldē saskaņot dokumentāciju. Plānojot darbus, jāņem vērā ēkas veids (jauna, vēsturiska, privātmāja vai daudzdzīvokļu ēka) un izvietojums pilsētā (vēsturiskais centrs, aizsargājamās apbūves teritorija vai ārpus tās).

Infografika

Skatīt infografiku: Īpašuma uzlabošanas darbu saskaņošana (.pdf)

Pirms veikt darbus, aicinām iepazīties ar galvenajiem nosacījumiem un saskaņošanas kārtību.

1. Izpēti, kur atrodas īpašums, vai uz to attiecas īpašs statuss

Izstrādājot logu un ārdurvju nomaiņas, vai lodžiju iestiklošanas projekta dokumentāciju jebkurai ēkai Liepājas pilsētas teritorijā, nepieciešams ievērot vispārīgos Liepājas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Ēkām Vecliepājā, Jaunliepājā un Karostā, kas atrodas Liepājas pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijās (lielizmēra .jpg fails), papildus jāievēro Liepājas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8. nodaļas “Aizsargājamās apbūves teritorijas” prasības, kas pamatā nosaka atjaunot vai restaurēt laika gaitā zaudēto ēkas vēsturisko veidolu.

Papildus ēkām, kurām ir valsts, reģiona vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļu statuss, nepieciešama atbilstošas projekta dokumentācijas izstrāde, piesaistot sertificētu būvspeciālistu un saņemot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu (valsts un reģiona nozīmes pieminekļiem).

2. Noskaidro veicamo darbu apjomu

Bez saskaņotas dokumentācijas nedrīkst nomainīt ne atsevišķu dzīvokļu logus, ne arī veikt logu nomaiņu visai ēkai. Abos gadījumos dokumentāciju nepieciešams izstrādāt visai ēkai kopumā.

Ja īpašniekam vai daudzdzīvokļu mājai nav pieejams pietiekams finansējums, pēc saskaņotās dokumentācijas logu vai durvju nomaiņu var darīt arī pakāpeniski – katram dzīvoklim vai dzīvokļu grupai atsevišķi, pa kārtām.

3. Saņem nepieciešamos saskaņojumus

Ja ēkai ir vairāk nekā viens īpašnieks, pirms projekta dokumentācijas izstrādes dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams vienoties par paredzētajiem darbiem un pieņemt mājas kopības lēmumu, saņemot vairākuma atbalstu (50 procenti īpašnieku plus viena balss, ja vien lietošanas kārtība neparedz citādi). Dzīvokļu īpašnieki pilnvaro mājas apsaimniekotāju pasūtīt un izstrādāt logu vai durvju nomaiņas vai lodžijas aizstiklošanas projektu, tostarp uzticot darbu organizēšanu un uzraudzību.

Ja ēkai ir valsts vai reģiona nozīmes kultūras pieminekļu statuss, nepieciešams Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums.

4. Sagatavo dokumentāciju un iesniedz būvvaldē

Ja netiek veikti citi būvdarbi un tiek nodrošināts līdzšinējais loga vai durvju apjoms, dalījums, proporcijas un krāsojums, tad nav nepieciešami papildu būvniecības ieceres dokumenti. Šajā gadījumā nepieciešams būvvaldē iesniegt aizpildītu veidlapu “Logu un ārdurvju nomaiņas un/vai lodžiju aizstiklošanas pase” un saņemt saskaņojumu. Saskaņojumu būvvalde veic bez maksas.

Izņēmumi ir ēkas – kultūras pieminekļi, kur darbu veikšana pieļaujama tikai pēc atbilstošas projekta dokumentācijas izstrādes, piesaistot sertificētu būvspeciālistu atbilstošā projektēšanas jomā un saņemot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu.
Ja rodas šaubas, kāds risinājums katrā gadījumā nepieciešams, vislabāk to ir noskaidrot, vēršoties būvvaldē.

Logu un ārdurvju nomaiņas un/vai lodžiju aizstiklošanas pases iesnieguma formas var iesniegt:

Būvniecības ieceres dokumentācija iesniedzama būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv.

Kas var būt pases izstrādātājs?

Privātmājām ārpus Liepājas pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijām pasi var izstrādāt pats ēkas īpašnieks.

Privātmājām Liepājas pilsētas aizsargājamās apbūves zonās, kā arī publiskām, ražošanas un daudzdzīvokļu ēkām visā Liepājas pilsētas teritorijā, pasi izstrādā sertificēts būvspeciālists – arhitekts.

Ieteikumi un nosacījumi logu un ārdurvju nomaiņai, lodžiju iestiklošanai

  • Visai ēkai logu rāmju krāsojuma tonim un logu dalījumam jābūt vienādam.
  • Daudzdzīvokļu māju fasādēs jāliek vienas krāsas un dizaina pakešlogi.
  • Pie logu, durvju nomaiņas vai lodžijas iestiklošanas nedrīkst veikt nekādus citus ēkas fasādes būvdarbus (piemēram, jaunu ailu izbūve, esošu ailu paplašināšana, sašaurināšana, vai aizmūrēšana).

Ņem vērā!

To, vai logu nomaiņa saskaņota ar būvvaldi, ir tiesīga kontrolēt pašvaldības policija. Tā var pieprasīt dokumentus, kas pierāda saskaņojumu logu nomaiņai.

Noderīgi

Papildu informācija

Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis uzziņām: 63 404 725
E-pasts: buvvalde@liepaja.lv