Nosaka pārejas posmu paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā15. marts, 2018Nekustamais īpašums

  Lai iedzīvotāji nesteidzīgi paspētu sakārtot ar dzīvesvietas deklarēšanu saistītos jautājumus un saņemtu atvieglojumus no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kurai no šī gada ir piemērota paaugstinātā likme (1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības), Liepājas domes sēdē deputāti šodien lēma 2018. gadu noteikt par pārejas posmu.

  Liepājas pilsētas pašvaldība 2017. gada 12. oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.17 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā,” kuros noteica – ja objektā taksācijas gada 1. janvārī pulksten 0:00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, tad nekustamā īpašuma nodokļa likme piemērojama 0,2% līdz 0,6% apmērā no kadastrālās vērtības. Savukārt, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī pulksten 0:00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

  Ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumu skaitu, kuros tiek norādīts, ka dažādu apsvērumu dēļ tie nav varējuši veikt savas dzīvesvietas deklarācijas sakārtošanu, un iedzīvotāju nepietiekamo izpratni par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pieaugumu no 2018. gada, ir izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā”.

  Grozījumi paredz noteikt 2018. gadā iedzīvotājiem pārejas periodu savas dzīvesvietas deklarācijas sakārtošanai. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiks noteikts 70% un 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kurai ir piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības. Atvieglojuma apmērs būs atkarīgs no perioda, kurā iedzīvotājs būs izpildījis dzīvesvietas deklarācijas sakārtošanu, tādējādi izpildot Saistošo noteikumu Nr.17 izvirzītās dzīvesvietas deklarēšanas prasības.

  Lai iedzīvotāji saņemtu minētos atvieglojumus, tiem jāvēršas ar iesniegumu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā. Iesniegumi tiks izskatīti pēc grozījumu stāšanās spēkā, plānots, ka tas varētu būt maijā.

  Ja iedzīvotāji dzīvesvietu deklarēs līdz 2018. gada 1. jūnijam, tad tiks piemēroti atvieglojumi 70% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kurai ir piemērota likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības, ja vien deklarēšanās nav bijusi par pamatu taksācijas periodā piemērot samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi citam Liepājas administratīvajā teritorijā esošam nekustamā īpašuma nodokļa objektam. Savukārt, ja dzīvesvieta tiks deklarēta līdz 2018. gada 1. septembrim - 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

  Grozījumi paredz 2018. gadā piešķirt arī atvieglojumus 70% apmērā par dzīvojamajām ēkām, ja tiek veikta dzīvojamās ēkas nojaukšana vai konservācija saskaņā ar spēkā esošu Liepājas pilsētas būvvaldes izsniegtu būvniecības ieceres dokumentāciju.

  Minētie grozījumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

  Atgādinām, ka saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā”, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī, tika apstiprināti, lai veicinātu iedzīvotāju deklarēšanās un būvniecības dokumentācijas sakārtošanu. Līdz ar šī lēmuma pieņemšanu iedzīvotāji tika aicināti sakārtot ar dzīvesvietas deklarēšanu saistītos jautājumus, jo nereti ir gadījumi, kad persona dzīvo vienā adresē, bet ir deklarēta pavisam citā. Sevišķi bieži tas novērojams saistībā ar īres mājokļiem (izņemto pašvaldībai piederošos dzīvokļus), kuros formāli nav deklarēta neviena persona, taču patiesībā cilvēki dzīvo un izmanto pilnā apmērā visus komunālos pakalpojumus (tai skaitā atkritumu izvešanu, kāpņu telpas apgaismojumu u.c.), bet tos nākas apmaksāt pārējiem mājas iedzīvotājiem.

  Deklarēt dzīvesvietu Liepājā var:

  • klātienē Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļā, Jelgavas iela 48. Maksas pakalpojums: valsts nodeva 4,27 eiro.
  • elektroniski portālā www.latvija.lv. Bez maksas.

  Ja iedzīvotājiem ir jautājumi par nekustamā īpašuma nodokļu aprēķinu, tie var vērsties klātienē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Ieņēmumu daļā, Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, 141. kabinetā vai zvanot pa tālruņiem: 63 404 795 vai 63 404 752.

  Informāciju sagatavoja

  Evita Enģele
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 63 404 775
  E-pasts: evita.engele@liepaja.lv