Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts pilngadīgo personu aizgādņiem

Pabalstu ir tiesības saņemt personai, kuru Liepājas pilsētas Bāriņtiesa iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, ja:

  • aizgādnībā esošā persona ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā,
  • aizgādnībā esošas personas pamata dzīvesvieta līdz ievietošanai ārpus Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas esošā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ārstniecības iestādē ir bijusi Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs mēnesī par vienu aizgādnībā esošu personu (neatkarīgi no aizgādņu skaita) ir:

  • 40 eiro,
  • 20 eiro, ja aizgādnībā esošā persona dzīvo institūcijā vai ilgstoši (ilgāk kā 3 mēnešus) atrodas ārstniecības iestādē.

Pabalsta saņemšanai aizgādnis Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz iesniegumu.

Par pieņemto lēmumu (par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu) pabalsta pieprasītājs tiek informēts rakstiski.

Pabalstu piešķir no dienas, kad aizgādnis ir iesniedzis iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

Pabalstu par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz 20. datumam, ieskaitot to saņēmēja kontā vai izmaksājot kredītiestādē. Pabalstu par nepilnu mēnesi izmaksā proporcionāli dienu skaitam.

Informāciju un konsultāciju par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam pa tālruni: 63 489 673.

*** Pakalpojuma "Pabalsts pilngadīgo personu aizgādņiem" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv