Pabalsts skolas piederumu iegādei

Lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem sagādāt visu nepieciešamo skolai uzsākot jauno mācību gadu, pašvaldības akcijā “Skolas soma” var saņemt pabalstu 20 eiro apmērā par katru bērnu.

Nosacījumi pabalsta saņemšanai

Pabalstu var saņemt Liepājā deklarētās ģimenes, kuras:

  • ir daudzbērnu ģimenes (neatkarīgi no ienākumu līmeņa),
  • audzina bērnu  ar invaliditāti,
  • audzina aizbildnībā esošu bērnu,
  • ir Sociālā dienesta Sociālā darba daļas uzskaitē un pilda līdzdarbības pienākumus,
  • noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam,
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes.

Pabalstu piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, sākot no 2. klases, kurš jaunā mācību gadā turpina mācības vispārējās izglītības iestādē.

Pabalstu var saņemt līdz ģimenē dzīvojoša bērna 21 gadu vecuma sasniegšanai, ja tiek turpinātas mācības vispārējās izglītības iestādē dienas grupā un ja jaunietis vēl nestrādā.

Pabalsta saņemšanas kārtība

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim līdz 30. septembrim jāaizpilda iesnieguma veidlapa un jāiesniedz  Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā (E. Veidenbauma ielā 3, 220. kabinetā), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un kredītiestādes norēķinu konta numuru.

Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: socialais.dienests@liepaja.lv  vai nosūtot pa pastu.

Iesnieguma veidlapa

Pabalsts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas tiks ieskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

Kontaktinformācija

Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: E.Veidenbauma iela 3, 220. kabinets
Tālrunis: 63 489 674

Pabalsta piešķiršanu nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 27 “Par svētku pabalstiem

*** Pakalpojuma "Pabalsts skolas piederumu iegādei akcijā "Skolas soma"" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 29. jūlijs, 2019