Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par Kultūras pārvaldi

Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas Kultūras pārvalde" sadarbībā ar valsts, pašvaldības un citām ieinteresētām institūcijām īsteno pašvaldības funkcijas kultūrā Liepājas pilsētā.

Kultūras pārvaldes uzdevumi

  • Pārzināt un koordinēt valsts un pašvaldības kultūrpolitikas īstenošanu Liepājā.
  • Stiprināt nacionālo identitāti un pilsoniskās sabiedrības saliedētību, kas balstīta nacionālās vērtībās.
  • Sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību Liepājā, nodrošinot tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem pilsētas iedzīvotājiem.
  • Pilnveidot sadarbību starp kultūras un tautsaimniecības nozarēm kultūras daudzveidības veicināšanai un radošās ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai.
  • Veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai, stimulēt tiekšanos pēc izglītošanās un izcilības.
  • Bagātināt Liepājas kultūras dzīvi, aktīvi līdzdarbojoties starptautiskos kultūras procesos un sadarbības tīklos, veidojot prestižu pilsētas tēlu.
  • Sekmēt sadarbību starp valsts, pašvaldības un sabiedriskajām kultūras institūcijām.
  • Veidot uz zināšanām balstītu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību.

Kontaktinformācija

Vadītājs
Juris Jirgens
Tālrunis: 63 483 939
E-pasts: juris.jirgens@liepaja.lv  

Sekretāre
Tālrunis: 63 483 939
E-pasts: liepajaskultura@liepaja.lv

Apskatīt visus Kultūras pārvaldes darbinieku kontaktus.

Rekvizīti

Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas Kultūras pārvalde"
Juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Faktiskā adrese: Rožu laukums 5/6, Liepājas latviešu biedrības nama 2. stāvs, 96. kabinets
Reģistrācijas Nr.: 90002008987
Banka: SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV07UNLA0021303201110