Par Kultūras pārvaldi

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" sadarbībā ar valsts, pašvaldības un citām ieinteresētām institūcijām īsteno pašvaldības funkcijas kultūrā Liepājas pilsētā.

Kultūras pārvaldes uzdevumi

  • Pārzināt un koordinēt valsts un pašvaldības kultūrpolitikas īstenošanu Liepājā.
  • Stiprināt nacionālo identitāti un pilsoniskās sabiedrības saliedētību, kas balstīta nacionālās vērtībās.
  • Sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību Liepājā, nodrošinot tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem pilsētas iedzīvotājiem.
  • Pilnveidot sadarbību starp kultūras un tautsaimniecības nozarēm kultūras daudzveidības veicināšanai un radošās ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai.
  • Veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai, stimulēt tiekšanos pēc izglītošanās un izcilības.
  • Bagātināt Liepājas kultūras dzīvi, aktīvi līdzdarbojoties starptautiskos kultūras procesos un sadarbības tīklos, veidojot prestižu pilsētas tēlu.
  • Sekmēt sadarbību starp valsts, pašvaldības un sabiedriskajām kultūras institūcijām.
  • Veidot uz zināšanām balstītu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību.

Kontaktinformācija

Vadītājs
Juris Jirgens
Tālrunis: 63 483 939
E-pasts: juris.jirgens@liepaja.lv  

Sekretāre
Tālrunis: 63 483 939
E-pasts: liepajaskultura@liepaja.lv

Apskatīt visus Kultūras pārvaldes darbinieku kontaktus.

Rekvizīti

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde"
Juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Faktiskā adrese: Rožu laukums 5/6, Liepājas latviešu biedrības nama 2. stāvs, 96. kabinets
Reģistrācijas Nr.: 90002008987
Banka: SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV07UNLA0021303201110