Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pilsētas teritorijas plānojums

Liepājas pilsētas teritorijas plānojums nosaka funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, reglamentē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus.

Teritorijas plānojuma informācija apkopotā veidā (uz kartes/dažādos līmeņos) ir pieejama Teritorijas plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pārlūkā. Ievadot pārlūka meklētājā kāda zemes gabala adresi vai kadastra numuru, Jums ir iespējas apskatīt tā apbūves noteikumus, atļauto izmantošanu un citu informāciju, kas ietverta teritorijas plānojumā.

Pilsētas teritorija plānojuma dokumenti

 1. Liepājas pilsētas teritorijas plānojums – pašreizējā situācija.
 2. Liepājas pilsētas teritorijas plānojums – plānojuma risinājumi.
 3. Teritorijas plānotā atļautā izmantošana – karte.
 4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.
 5. Galvenās aizsargjoslas un aprobežojumi.
  Aizsargjoslu platumus konkrēti savam īpašumam var apskatīt kadastrs.lv mājaslapā.
 6. Aizsargājamās apbūves teritorijas.
 7. Aizsargājamās apbūves maksimālais augstums.
 8. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa robežas (līdz 12.02.2018).
 9. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa robeža (pēc 12.02.2018).

Pilsētas teritorijas plānojums stājies spēkā 2012. gada 1. martā un ir spēkā līdz 2037. gadam.

Papildu informācija un atzinumi par teritorijas plānojumu

 • Atjaunots:
 • 26. aprīlis, 2021