Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kā pareizi pie mājas izvietot saules paneļus

Būvvaldē aizvien biežāk vēršas klienti ar jautājumiem par saules bateriju jeb saules paneļu izvietošanu, tāpēc esam apkopojuši informāciju par šo iekārtu izvietošanas kārtību Liepājā. 

Saules paneļus iespējams izvietot gan uz ēkas, gan arī uz zemes. To izvietošanā jāņem vērā Liepājas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā – TIAN). Ja nepieciešams veikt būvdarbus, piemēram, ēkas vai jumta nesošo konstrukciju pastiprināšana vai inženiertīkla pievada izbūve, saules paneļu izvietošanai piemērojams būvniecības regulējums un nepieciešama būvvaldes atļauja.

Skatīt infografiku: saules paneļu izvietošana Liepājā (.pdf)

Iekārtu izvietošana zemesgabalos

TIAN 124. punkts nosaka, ka zemesgabalā atļauts izvietot iekārtas ar jaudu līdz 20 kW, kuras ražo enerģiju pašpatēriņam un kuru izvietojums vai darbība nerada traucējumus kaimiņiem. Brīvstāvoši izvietotu iekārtu augstums nedrīkst pārsniegt to attālumu līdz kaimiņu zemesgabaliem.

Ja saules paneļu uzstādīšanai nepieciešama ārēja inženiertīkla izbūve, jāizstrādā būvniecības ieceres dokumentācija.

Iekārtu izvietošana uz jumtiem

Attiecībā uz saules bateriju jeb paneļu izvietošanu uz jumtiem, TIAN 124. punkta 6. apakšpunkts nosaka aprobežojumus to izvietošanai aizsargājamās apbūves teritorijās, (lielizmēra .jpg fails). 

Aizsargājamās apbūves teritorijās Vecliepājā, Jaunliepājā un Karostā jāievēro Liepājas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas paredz iekārtu izvietošanu tā, lai nebūtu pārredzamas no publiskās ārtelpas.

Tas nozīmē, ka nav pieļaujama saules paneļu izvietošana uz ēkas sienas, fasādes, brandmūra u. tml. 

Ja nepieciešams veikt būvdarbus, piemēram, pastiprināt nesošās konstrukcijas, izbūvēt jaunus inženiertīklus, tad piemērojams būvniecības regulējums atkarībā no plānotajiem būvdarbiem:

 • Pirms iekārtu izvietošanas ēkas īpašniekam jāveic ēkas tehniskā apsekošana, lai noskaidrotu jumta konstrukciju nestspēju, vai tās paredzētas papildu slodzei. Ja nepieciešama nesošo konstrukciju pastiprināšana, darbi veicami, pamatojoties uz izstrādātu būvprojektu;
 • Saprast, vai iekšējā inženiertīkla ierīkošana nepazemina ēkas konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību. Proti, urbuma diametrs ēkas nesošajās konstrukcijās vai elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir vismaz 0,5 m un urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi. Ja ierīkojot iekšējo inženiertīklu tiek pazemināta ēkas konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība, iesniedzams paziņojums par būvniecību, kam pievienots konstruktīvā mezgla risinājums, ko izstrādā būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā.

Iekārtu izvietojuma skices saskaņojums

Gadījumos, ja rodas grūtības patstāvīgi izvērtēt, vai iecerētais izvietojums atbilst TIAN, ir iespējams konsultēties būvvaldē, iesniedzot iesniegumu, lūdzot izskatīt iekārtas izvietojuma skici:

 • aizpildīt elektronisku iesnieguma formu pieteikumi.liepaja.lv sistēmā (autorizēšanās caur latvija.lv ar savu bankas kontu vai e-parakstu),
 • aizpildot veidlapu (word fails) un kā elektroniski parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu buvvalde@liepaja.lv vai iesniedzot Liepājas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401. 

Būvvaldes saskaņojums būvdarbu veikšanai

Ja nepieciešams veikt būvdarbus (ēkas vai jumta nesošo konstrukciju pastiprināšana vai inženiertīkla pievada izbūvei) saules paneļu izvietošanai nepieciešama būvvaldes atļauja. Tādā gadījumā būvvaldē nepieciešams iesniegt iesniegumu brīvā formā, kuram klāt jāpievieno:

 • izvietojuma plāns (jumta plāns vai zemesgabala plāns uz topogrāfiskā uzmērījuma pamatnes);
 • izvietojuma vizualizācija;
 • informācija par iekārtu parametriem (elementu skaits, izmēri, svars, jauda);
 • transformatora, pievada u. c. ar saules bateriju izvietošanu saistīto jauno iekārtu izvietojuma shēmas (ēkā, kam tiks pievadīta enerģija);
 • izvietojuma konstruktīvie risinājumi (balstījums zemē vai stiprinājums pie jumta konstrukcijas), kuru drošumu apliecinājis sertificēts būvinženieris.

Pirms iesniegšanas izskatīšanai būvvaldē, saules paneļu izvietošanas iecere un tehniskie risinājumi jāsaskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku (kopīpašuma gadījumā – ar visiem kopīpašniekiem (ja vien lietošanas kārtība neparedz citu variantu) vai ar dzīvokļu īpašnieku kopības un apsaimniekotāja atbalstu, saņemot vairākuma atbalstu (50 procenti īpašnieku plus viena balss).

Ja ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis, atrodas tā aizsargjoslā vai pieminekļa teritorijā, ir jāvēršas arī Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē pēc saskaņojuma. Tāpat, ja saules paneļu izvietošana skar citu fizisku vai juridisku personu intereses, piemēram, atrodoties komunikāciju aizsargjoslās, tuvu kaimiņu zemesgabalam u. tml., būvvalde var norādīt uz nepieciešamību saņemt papildu saskaņojumus. 

Informāciju par saules bateriju izvietošanas ieceri jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Liepājas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai elektroniski parakstītu iesniegumu, jānosūta uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv.

Ieteikumi saules paneļu izvietošanā Liepājas pilsētā

 • Iekārtas izvietot tā, lai iespējami samazinātu to negatīvo ietekmi uz pilsētas siluetu, jumtu ainavu un pilsētvides vērtībām;
 • Ņemt vērā ēkas arhitektūras stilu un īpatnības, nepasliktinot ēkas kopējo arhitektonisko veidolu;
 • Saules paneli pielāgot jumta ģeometrijai un seguma krāsas tonim;
 • Aizsargājamās apbūves teritorijās saules paneļi izvietojami tā, lai nebūtu pārredzami no publiskās ārtelpas. Citur pilsētā iespēju robežās samazināt saules paneļu redzamību no publiskās ārtelpas.

Saules paneļu pieslēguma saskaņošana ar Sadales tīklu

Pieslēdzot saules paneļus sadales sistēmai un nododot elektrību tīklā, klients savā ziņā kļūst par daļu no sadales sistēmas. Energoapgādi regulē fizikas likumi, tāpēc iekārtas iestatījumiem jāatbilst saskaņotajai dokumentācijai, lai pieslēgums būtu drošs gan pašam, gan kaimiņiem. Pretējā gadījumā var pasliktināties elektroapgādes kvalitāte (pārspriegums), izraisot elektroierīču bojājumus arī kaimiņu īpašumos, vai pat izcelties ugunsgrēks.

Lai pieslēgtu mikroģeneratoru, klientam jāaizpilda apliecinājums klientu portālā e-st.lv, tam pievienojot klienta izvēlēta sertificēta speciālista parakstītu invertora iestatījumu protokolu. Plašāk: www.sadalestikls.lv.

Noderīgi

Papildu informācija

Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis uzziņām: 63 404 725
E-pasts: buvvalde@liepaja.lv

 • Atjaunots:
 • 11. augusts, 2023