Topošo speciālistu stipendiju programma

Reizi gadā pašvaldība nosaka prioritārās specialitātes, kuru atbalstam tiek piešķirta pašvaldības stipendija, lai sekmētu kvalificētu speciālistu piesaisti Liepājai.

Stipendijas paredzēts piešķirt studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas valsts akreditētajās izglītības iestādēs neatkarīgi no viņu deklarētās dzīves vietas. Priekšrocības saņemt stipendiju būs tiem, kuriem ir augstāka vidējā atzīme. Pašvaldība varēs piešķirt stipendiju arī tad, ja pretendents jau saņem valsts piešķirto stipendiju.

Stipendiju konkurss 2021./2022. mācību gadā

2021. gada 1. oktobrī izsludināta pieteikšanās uz pašvaldības stipendijām topošajiem speciālistiem.

Saskaņā ar noteiktajām pilsētas prioritātēm uz stipendijām šajā mācību gadā var pretendēt studenti, kuri apgūst ārsta, pirmsskolas izglītības skolotāja, zobārsta, psihiatra, psihologa, sporta ārsta vai sociālā darbinieka specialitāti.

Pieteikšanās līdz 1. novembrim. Skatīt vairāk.

Stipendijas apmērs mēnesī

Piešķiramo ikmēneša stipendiju pirms nodokļu nomaksas nosaka šādā apmērā:

 • pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 250 eiro,
 • maģistrantūrā studējošajiem – 350 eiro,
 • savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 500 eiro.

Stipendijas maksāšanas ilgums

 • bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās – 9 mēnešus,
 • rezidentūras studijās – 11 mēnešus.

Pēc studiju beigšanas stipendiātam Liepājā jānostrādā vismaz 5 gadi.

Pieteikšanās kārtība

Aizpildīta pieteikuma veidlapa un citi nepieciešamie dokumenti jāiesniedz līdz 2021. gada 1. novembrim. Pieteikumu var iesniegt trīs veidos:

 • aizpildot pieteikumu elektroniski pašvaldības pieteikumu sistēmā
 • klātienē Liepājas pašvaldības administratīvās ēkas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā Peldu ielā 5,
 • nosūtot pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei, Peldu ielā 5, Liepāja, LV-3401.

Iesniedzot klātienē vai nosūta pa pastu, pretendentam jāiesniedz:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa (.doc), norādot informāciju par sevi (savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju un bankas kontu) un informāciju par studijām (studiju programmu, izglītības iestādi, studiju ilgumu, iegūstamo kvalifikāciju, zinātnisko grādu),
 • iepriekšējās izglītības dokumenta kopiju un sekmju izraksts,
 • izziņa no augstākās izglītības iestādes par studiju faktu,
 • sekmju izrakstu par studiju periodu,
 • izglītības iestādes rekomendācija vai raksturojums vai rekomendācija no konkrētās studiju programmas direktora,
 • parakstīts apliecinājums (.doc) par stāšanos darba tiesiskajās attiecībās studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas ar pašvaldību vai tās izraudzīto darba devēju, vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina darba uzsākšanu specialitātē Liepājā,
 • darba devēja – Liepājas pilsētas komercsabiedrības – apliecinājums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar stipendiātu studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas.

Pretendentam jāatbilst šādiem kritērijiem

 • pretendents ir pilna laika augstākās akadēmiskās izglītības vai pilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu students,
 • sākot no 2. kursa, bet specialitātē "ārsts" – no 6. kursa,
 • atsevišķos gadījumos, ja pretendentam ir iepriekšēja darba pieredze vai sasniegumi mācību vai studiju procesā konkrētajā nozarē, sākot no 1. kursa, izņemot pretendentus, kas apgūst specialitāti "ārsts",
 • maģistrants, doktorants, rezidents;
 • sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm,
 • svešvalodu zināšanu līmeņa vērtējums nav zemāks par 7 ballēm,
 • pretendents pārvalda Latvijas Republikas valsts valodu.

Stipendijas piešķiršanas kārtību nosaka Liepājas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu”

Pieteikšanās uz stipendiju tiek izsludināta reizi gadā, ap 1. oktobri.

Papildu informācija

Iveta Zūzāne
Stipendiju piešķiršanas komisijas sekretāre
Tālrunis: 63 404 796
E-pasts: iveta.zuzane@liepaja.lv

 • Atjaunots:
 • 1. oktobris, 2021