Topošo speciālistu stipendiju programma

Reizi gadā pašvaldība nosaka prioritārās specialitātes, kuru atbalstam tiek piešķirta pašvaldības stipendija valstī noteiktās minimālās mēneša algas apmērā.

Stipendijas paredzēts piešķirt studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas valsts akreditētajās izglītības iestādēs neatkarīgi no viņu deklarētās dzīves vietas. Priekšrocības saņemt stipendiju būs tiem, kuriem ir augstāka vidējā atzīme. Pašvaldība varēs piešķirt stipendiju arī tad, ja pretendents jau saņem valsts piešķirto stipendiju.

Pieteikšanās uz stipendiju tiek izsludināta reizi gadā, ap 1. oktobri.

Stipendijas apmērs mēnesī

Šobrīd ir aktuāls procentuālais apmērs no valstī noteiktās mēnešalgas:

 • pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas,
 • maģistrantūrā studējošajiem – 75% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas,
 • doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 100% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas

Bet 2021. gada 16. septembra domes sēdē tika pieņemti grozījumi Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu", kas turpmāk nosaka fiksētu ikmēneša stipendijas apmēru:

 • pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 250 eiro,
 • maģistrantūrā studējošajiem – 350 eiro,
 • savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 500 eiro.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Stipendijas maksāšanas ilgums

 • bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās – 9 mēnešus,
 • rezidentūras studijās – 11 mēnešus.

Pēc studiju beigšanas stipendiātam Liepājā jānostrādā vismaz 5 gadi.

Pieteikšanās kārtība

Pretendentam Liepājas Izglītības pārvaldē jāiesniedz:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa (.doc), norādot informāciju par sevi (savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju un bankas kontu) un informāciju par studijām (studiju programmu, izglītības iestādi, studiju ilgumu, iegūstamo kvalifikāciju, zinātnisko grādu),
 • iepriekšējās izglītības dokumenta kopiju un sekmju izraksts,
 • izziņa no augstākās izglītības iestādes par studiju faktu,
 • sekmju izrakstu par studiju periodu,
 • izglītības iestādes rekomendācija vai raksturojums vai rekomendācija no konkrētās studiju programmas direktora,
 • parakstīts apliecinājums (.doc) par stāšanos darba tiesiskajās attiecībās studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas ar pašvaldību vai tās izraudzīto darba devēju, vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina darba uzsākšanu specialitātē Liepājā,
 • darba devēja – Liepājas pilsētas komercsabiedrības – apliecinājums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar stipendiātu studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas.

Pretendentam jāatbilst šādiem kritērijiem

 • pretendents ir pilna laika augstākās akadēmiskās izglītības vai pilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu students,
 • sākot no 2. kursa, bet specialitātē "ārsts" – no 6. kursa,
 • atsevišķos gadījumos, ja pretendentam ir iepriekšēja darba pieredze vai sasniegumi mācību vai studiju procesā konkrētajā nozarē, sākot no 1. kursa, izņemot pretendentus, kas apgūst specialitāti "ārsts",
 • maģistrants, doktorants, rezidents;
 • sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm,
 • svešvalodu zināšanu līmeņa vērtējums nav zemāks par 7 ballēm,
 • pretendents pārvalda Latvijas Republikas valsts valodu.

Stipendijas piešķiršanas kārtību nosaka Liepājas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Papildu informācija

Izglītības pārvalde
Tālrunis: 63 424 534

 • Atjaunots:
 • 16. septembris, 2021