Suņu pastaigu vietas

Izvest pastaigā suni bez pavadas atļauts

 • mežaparkos, mežos un citās dabas teritorijās,
 • suņu pastaigu laukumos.

Izvest pastaigā suni bez pavadas aizliegts

 • bērnu atpūtas un rotaļu laukumos,
 • izglītības iestāžu teritorijās,
 • daudzdzīvokļu māju pagalmos,
 • parkos, publiskos dārzos, skvēros, izņemot vietas, kas speciāli ierīkotas suņu pastaigām,
 • pludmalē.

Suņu pastaigu laukumi izveidoti

Suņu pastaigu laukumi ir ar žogu norobežota teritorija, kur suņi var izskrieties bez pavadas.

Suņiem, kuri dodas uz pastaigu laukumiem, jābūt:

 • vakcinētiem,
 • reģistrētiem valsts datubāzē,
 • jānodrošina, lai suns neuzbruktu citiem dzīvniekiem un cilvēkiem,
 • jābūt samaksātai pašvaldības nodevai par suņa turēšanu.

Suņi pastaigās pie pavadas var doties arī gar pludmali, izņemot posmos, kas ir oficiālās peldvietas.

Šeit suņus aizliegts arī peldināt:

 • peldvietā pie stadiona, no Kūrmājas prospekta līdz Jūrmalas ielai,
 • Dienvidrietumu peldvietā, no Pērkones ielas līdz Vaiņodes ielai,
 • nūdistu pludmalē,
 • Beberliņu peldvietā.

Suņa izvešanu pastaigā nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Liepājas pilsētā”.