Aukļu dienests

2. Kā kļūt par aukli?

Bērnu uzraudzības pakalpojumu var sniegt aukle, kura reģistrēta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā kā pakalpojuma sniedzējs un izpilda visas kvalifikācijas prasības.

Profesionālā kvalifikācija un prasības

 1. Aukle Valsts ieņēmumu dienestā ir reģistrējusies kā individuālais komersants vai kā saimnieciskās darbības veicējs;
 2. Aukle ir saņēmusi Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju ēdināšanas pakalpojumam, ja pilna laika pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas (šī prasība neattiecas uz pakalpojumu, kas tiek sniegts aukles dzīvesvietā);
 3. Aukle nav izdarījusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. pantā minētos pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus;
 4. Ir apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību;
 5. Ir veikta veselības pārbaude;
 6. Aukle pakalpojuma sniegšanas laikā spēj nodrošināt ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasību ievērošanu, kā arī spēj nodrošināt pirmo medicīnisko palīdzību;
 7. Aukle ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundas klātienē) vai ir ieguvusi vidējo profesionālo pedagoģisko vai augstāko pedagoģisko izglītību, vai ieguvusi aukles profesionālo kvalifikāciju;
 8. Auklei nav ar tiesas lēmumu atņemtas aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas, vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, ja tā nav pildījusi attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm.

Aukļu reģistrēšanas kārtība

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus jeb aukles reģistrē Izglītības kvalitātes dienests, kas pārzina bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistru. Reģistrācija ir bez maksas.

Dokumentu iesniegšana Izglītības kvalitātes valsts dienestā:

 • Klātienē Izglītības kvalitātes valsts dienestā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā,
 • Nosūtot pa pastu uz adresi: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050,
 • Ar elektronisko parakstītu un pievienotu laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu: ikvd@ikvd.gov.lv.

Auklei dokumenti jāiesniedz kopā ar aizpildītu iesniegumu un šādu dokumentu oriģināliem:

 • apliecību par prasmēm sniegt pirmo palīdzību,
 • izglītības apliecinošu dokumentu.

Vēlams iepriekš sagatavot iesniedzamo dokumentu oriģinālu kopijas

Lēmumu par pakalpojuma sniedzēja reģistrāciju Kvalitātes dienests pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Pēc lēmuma pieņemšanas trīs darba dienu laikā aukle tiek publicēta reģistrā www.viis.lv.

Pēc pakalpojuma sniedzēja vēlmes Kvalitātes dienests bez maksas izsniedz reģistrācijas apliecību.

Papildu informācijai un konsultācijām

Inese Balode
Tālrunis: 67 367 202 
Mobilais tālrunis: 28 684 264
E-pasts: inese.balode@ikvd.gov.lv

Informācija par reģistrēšanos: www.ikvd.gov.lv.

*** Aukles reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība".

 • Atjaunots:
 • 4. jūnijs, 2020