Dzīvokļa pabalsts

Pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir tiesības pieprasīt un reizi mēnesī saņemt dzīvokļa pabalstu, lai norēķinātos par īri un komunālajiem pakalpojumiem.

Dzīvokļa pabalstu var saņemt jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem.

Dzīvokļa pabalstu var pieprasīt Sociālajā dienestā Sociālās palīdzības daļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus:

  • īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā jāiesniedz grozījumi vai jauns īres līgums,
  • izdevumu apliecinošus dokumentus par dzīvojamās telpas īres maksu, izdevumiem par komunālajiem maksājumiem, ja tie nav ietverti īres maksā, un citām nepieciešamajām obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām apliecinošus dokumentus.

Iepriekšminētie izdevumu apliecinošie dokumenti Sociālajā dienestā ir iesniedzami līdz katra mēneša 20. datumam. Ja pabalsta pieprasītājs minētos dokumentus nav iesniedzis, neinformējot par objektīviem iemesliem, dzīvokļa pabalstu par attiecīgo mēnesi neizmaksā.

Izvēloties šo pabalstu, tiek zaudētas tiesības saņemt palīdzību pašvaldībai piederošas vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanā, sociālā dzīvokļa izīrēšanā, kā arī dzīvokļa pabalsta saņemšanā pēc vispārējās kārtības.

Papildu informācija Sociālajā dienestā pa tālruni: 63 489 655.

Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka:

*** Pakalpojuma "Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku aprūpes" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv