Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

Pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir tiesības pieprasīt un reizi mēnesī saņemt mājokļa pabalstu.

Mājokļa pabalsts paredzēts, lai norēķinātos par dzīvojamās telpas lietošanu, komunālajiem pakalpojumiem, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, un par telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītajiem izdevumiem, kā arī par izdevumiem par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalstu var saņemt jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem.

Mājokļa pabalstu var pieprasīt Sociālajā dienestā Sociālās palīdzības daļā uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus:

  • mājokļa īres vai citu mājokļa lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas gadījumā vai izbeigšanas gadījumā pieprasītājs iesniedz līguma grozījumus vai jaunu īres līgumu;
  • izdevumu ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

Iepriekšminētie izdevumu apliecinošie dokumenti Sociālajā dienestā ir iesniedzami līdz katra mēneša 20. datumam. Ja pabalsta pieprasītājs minētos dokumentus nav iesniedzis, neinformējot par objektīviem iemesliem, mājokļa pabalstu par attiecīgo mēnesi neizmaksā.

Izvēloties šo pabalstu, tiek zaudētas tiesības saņemt palīdzību pašvaldībai piederošas vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanā, sociālā dzīvokļa izīrēšanā, kā arī mājokļa pabalsta saņemšanā vispārējā kārtībā.

Papildu informācija Sociālajā dienestā pa tālruni: 63 489 655.

Mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka:

*** Pakalpojuma "Mājokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku aprūpes" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpoju www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 3. septembris, 2021