Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pēc svētkiem sāksies bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijas lokālplānojuma publiskā apspriešana16. novembris, 2021Paziņojumi

  Ilustartīvs attēls
  1 no 1Teritorijas attīstības vizualizācija

  No pirmdienas, 22. novembra, sāksies lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijai, 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešanu. Publiskā apspriešana turpināsies sešas nedēļas – līdz nākamā gada 2. janvārim.

  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks trešdien, 8. decembrī, plkst. 17.00 attālināti, izmantojot ZOOM platformu. Lai piedalītos sanāksmē, ir nepieciešams iepriekš reģistrēties. Publiskās apspriešanas sanāksmes tiešraides ieraksts.

  Ar lokālplānojuma materiāliem ikviens var iepazīties

  • Peldu ielā 5, ēkas pirmā stāva foajē darba laikā, ar nosacījumu, ja interesents var uzrādīt sadarbspējīgu C-19 sertifikātu,
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv - sadaļā Teritorijas attīstības plānošana

  Rakstiskus viedokļus un priekšlikumus līdz publiskās apspriešanas pēdējai dienai ieskaitot var izteikt

  • iesniedzot vai sūtot pa pastu Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai elektroniski parakstītus, adresējot to buvvalde@liepaja.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
  • elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā - www.geolatvija.lv.

  Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: anete.berzina@liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni: 63 404 427.

  Lokalplānojuma redakcija paredz grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijai, kuras kopējā platība ir 202 ha plaša.

  Pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs:

  "Plānojuma mērķis ir atvērt līdz šim slēgto vienlaidus, no pilsētas nošķirto teritoriju, paredzot iespēju to sadalīt mazākos, pilsētas mērogam tuvākos kvartālos. Tas ļaus attīstīties daudzveidīgākai, mūsdienīgākai uzņēmējdarbībai, mazinot vides, ekonomiskos un sociālos riskus, kādi saistījās ar viena milzu uzņēmuma agoniju. Paredzēta jauna transporta struktūra, nodrošinājums ar inženiertīkliem. Noteiktas prasības apbūvei, izmantošanai un ietekmei uz vidi tā, lai ražošana nekaitējot spētu sadzīvot gan ar pilsētu, gan blakus esošo NATURA 2000 zonu - Liepājas ezeru.
  Plānots, ka ar laiku šī kļūs par atvērtu, pilsētniekiem daudz draudzīgāku Liepājas daļu ar koku un krūmu stādījumiem gar ielām un pieeju Ezermalai."

  Uldis Hmieļevskis, Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos: 

  "Lokālplānojuma izstrāde bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijai ir pārdomāts un loģisks turpinājums 2018.gadā parakstītajam nodomu protokolam par Liepājas Industriālā parka izveidi. Šī ir iespēja kādreizējā Latvijas rūpniecības flagmaņa teritorijā atjaunot uzņēmējdarbību, piesaistīt investīcijas un radīt vairāk kā 3000 darba vietas. Būtiski, ka vairāk nekā 120 ha liela, agrāk slēgta teritorija tiks atvērta un iekļauta publiskajā pilsētas infrastruktūrā. Lokālplānojuma apspriešana ir viens no soļiem, lai šo darbu varētu nākamajos gados veikt.

  Rūpniecība šodien Liepājā attīstās strauji, un pieprasījums pēc jaunām attīstības teritorijām ir, un tā ir arī jauna iespēja pilsētas izaugsmei jaunā, daudz augstākā līmenī."

  Ikvienu iedzīvotāju un citus interesentus aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības mājaslapā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kur pieejami dokumenta redakcijas materiāli.

  Par plānoto ieceri tās izstrādes laikā jau ir norisinājušās vairākas dažādu nozaru pārstāvju diskusijas.

  Lokālplānojuma izstrādi finansē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

  Uzziņai

  Domes deputāti ceturtdien, 11. novembrī, pieņēma lēmumu apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojuma 1. redakciju kopā ar Vides pārskata projektu. Abus dokumentus izstrādājusi SIA “UPB Projekti” sadarbībā ar Liepājas pilsētas būvvaldes speciālistiem un Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi.

  Ar šo lokālplānojumu tiek radīti priekšnosacījumi turpmākai teritorijas sabalansētai attīstībai gan esošās izmantošanas veiksmīgai turpināšanai un attīstībai, gan jaunu attīstības ieceru realizācijai, lai īstenotu un nodrošinātu nekustamo īpašumu racionālu izmantošanu ne tikai pašvaldības funkciju realizēšanai. Risinājumi veidoti tā, lai ražošanas teritorijas sabalansētu ar līdzās esošajām īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, kā arī ar tuvējām esošajām un jaunajām jaukta centra apbūves teritorijām.

  Lokālplānojuma teritorija sadalīta kvartālos, veidojot jaunu sarkano līniju tīklu perspektīvajām ielām un sasaistot teritoriju ar pilsētas esošo ielu infrastruktūru, kā arī esošajās ielās precizējot sarkanās līnijas atbilstoši labākajai pilsētplānošanas praksei.

  Teritorijas funkcionālais zonējums detalizēts, katrai teritorijas daļai paredzot atšķirīgus izmantošanas nosacījumus.

  Kā galvenais funkcionālais zonējums paredzēta Rūpnieciskās apbūves teritorija, centrālajā daļā paredzot rūpniecības teritorijas ar pieļaujamu augstāku apbūves blīvumu, bet tuvāk Liepājas ezeram - rūpniecības apbūvi ar mazāku blīvumu un lielāku brīvās teritorijas rādītāju.

  Starp plānoto maģistrālo ielu un Liepājas ezeru paredzētas Rūpnieciskās apbūves teritorijas bez ietekmes uz vidi, Jaukta centra apbūves teritorijas, kā arī Dabas un apstādījumu teritorijas – kā buferzonu starp ražošanas un “NATURA 2000” teritorijām.

  Informācija par publisko apspriešanu pieejama arī mājaslapā sadaļā Lokālplānojumi un Publiskās apspriešanas.

  Informāciju sagatavoja

  Aigars Štāls
  Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
  Tālrunis: 26 444 290
  E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv