Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Koku ciršanas atļauja

2. Kā saņemt atļauju

Koku ciršanai Liepājas pilsētas teritorijā nepieciešama speciāla atļauja. Lai saņemtu atļauju, Liepājas pašvaldības administrācijā jāiesniedz Apstādījumu uzraudzības komisijai adresēts iesniegums.

Iesniegumu var iesniegt fiziska vai juridiska persona, kas ir:

 • zemes īpašnieks vai īpašnieka pilnvarota persona;
 • mājas apsaimniekotājs.

Iesniegumam jāpievieno:

 • saskaņojums ar zemesgabala īpašniekiem kopīpašuma gadījumā;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums (minimums 50% plus viena balss), ja koks atrodas uz daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemesgabala;
 • būvniecības gadījumā – tehniskā projekta kopija vai ģenplāna skice, kurā atzīmēti likvidējamie koki.

Iesniegumu var iesniegt:

 • klātienē Liepājas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Peldu ielā 5;
 • nosūtīt pa pastu, iesniegumu adresējot Apstādījumu uzraudzības komisijai, Liepājas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, LV-3401
 • elektroniski, nosūtot uz e-pastu apstadijumu.komisija@liepaja.lv.

Divdesmit darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas komisija:

 • veic koku apskati dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību;
 • pieņem lēmumu par koku saglabāšanu vai ciršanu;
 • nosaka zaudējuma atlīdzības apmēru vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

Atļaujas derīguma termiņš ir viens gads

Apstādījumu uzraudzības komisija atļauju izsniedz, nosūtot e-pastā vai izsūtot pa pastu pēc tam, kad veikta zaudējumu atlīdzības apmaksa, ja tāda ir noteikta.

Koku ciršana un zaru apzāģēšana

Pēc atļaujas saņemšanas koku ciršanu veic/organizē tās saņēmējs. Pilsētas saistošajos noteikumos nav noteikts, ka tas jādara sertificētam speciālistam vai uzņēmumam.

Savukārt, lai gan koku zaru apzāģēšanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja, šī darba veikšanai jāpieaicina sertificēts kokkopis jeb arborists.

Ja nepieciešams apzāģēt koku zarus, kas atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes (piemēram, ielu zaļajā zonā vai skvērā augoši koki), par to var informēt pilsētas Komunālo pārvaldi. 

Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Jautājumiem un konsultācijām

Konsultācijas par koku ciršanu var saņemt, zvanot Liepājas būvvaldei pa tālruni: 63 404 418 vai rakstot: apstadijumu.komisija@liepaja.lv.

 • Atjaunots:
 • 1. jūnijs, 2022