Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nevalstisko organizāciju projektu konkursi

3. Projekta rakstīšanas ABC

Kas ir projekts?

Projekts ir konkrētā laikā un telpā, ar noteiktiem resursiem uz konkrētu rezultātu un mērķi vērsts pasākumu kopums.

Kas ir projektu konkursu vadlīnijas?

Tie ir finansētāja izstrādāti noteikumi, kas nosaka līdzekļu piešķiršanas, izlietojuma un atskaišu iesniegšanas kārtību.

Kas ir projekta izvērtējums?

Ziņojums par to, vai un cik efektīvi projekts ir sasniedzis izvirzītos mērķus un uzdevumus.

Pirms projekta pieteikuma izstrādāšanas

Izpēti finansētāja finansēšanas nosacījumus. Finansēšanas noteikumos jeb nolikumā ir noteikta līdzekļu piešķiršanas, izlietojuma un atskaišu iesniegšanas kārtība. Atbildi uz šādiem jautājumiem, lai izvērtētu savas organizācijas kapacitāti un iespējas projektu īstenot:

 • vai projekta ideja ir pietiekami laba un vai tā ir īstenojama,
 • kas gūs labumu no projekta idejas īstenošanas,
 • vai ideja atbilst finansētāja izvirzītajiem kritērijiem un nosacījumiem,
 • vai konkrētais projekts un tā mērķis atbilst organizācijas misijai,
 • vai organizācijai ir pieejams līdzfinansējums,vai organizācijā darbojas atbilstošas kvalifikācijas darbinieki jeb nepieciešams algot papildu darbiniekus projekta īstenošanai,
 • vai organizācija iekļausies plānotajos projekta īstenošanas termiņos,
 • vai zini, pēc kādiem kritērijiem un ar kādām metodēm veiksi projekta izvērtējumu.

Rakstot projekta pieteikumu, ievēro finansētāja noteikto projekta struktūru

Vispārīgā informācija

 • Projekta nosaukums,
 • Informācija par projekta iesniedzēju,
 • Iesniedzēja organizācijas darbības apraksts,
  Īss organizācijas raksturojums, mērķi, uzdevumi, pamatdarbības atbilstība finansētāja izvirzītajam projekta mērķim, tās nesen īstenotās aktivitātes, kuras tikušas veidotas līdzīgi attiecīgā projekta īstenošanas principiem un tajos sasniegtie rezultāti.
 • Projekta kopsavilkums,
  Projekta mērķi un uzdevumi, pamatojums, kādēļ nepieciešami līdzekļi, mērķgrupa, tās skaits, projekta kopējās izmaksas.

Projekta aktualitāte un risināšanas metodes un norise

 • Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums, iekļaujot mērķgrupas piesaistei nepieciešamo laiku,
 • Projekta īstenošanas vieta, norādot konkrētu adresi vai adreses,
 • Projekta mērķis un nepieciešamības pamatojuma apraksts,
 • Projektā iesaistītās mēķgrupas un to vajadzību apraksts (plānoto mērķgrupu lielums, katras mēķgrupas konkrētais skaits),
 • Detalizēts aktivitāšu saraksts un personas, kuras tās veiks,
 • Projekta īstenošanas metodes (detalizēti atspoguļo veidu un kalendāro secību, kā veiksi darbu, vadīsi cilvēkresursus un ievērosi termiņus).

Budžets

 • Konkrēto aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas,
 • Katras pozīcijas vienību (gabalu, stundu u.tml.) skaits,
 • Kuras budžeta pozīcijas tiks segtas no līdzfinansējuma (naudā vai brīvprātīgais ieguldījums).

Izvērtēšana un ilgtspēja

 • Kā un cik bieži izvērtēsi padarīto, pārliecinoties par projekta veiksmīgumu un efektivitāti?
 • Kas notiks, kad projekts būs beidzies? Finansētājs vēlas zināt, cik efektīvs un ilglaicīgs ir viņa ieguldījums konkrēta mērķa sasniegšanai.

Kā rakstīt pieteikumu

 • Projekta pieteikumu raksti organizācijas vadības vārdā, saskaņā ar organizācijas statūtiem,
 • Raksti skaidri un neizplūsti garos teikumos − pieteikuma lasītāji vēlas uztvert galveno domu, novērtēt organizācijas kompetenci konkrētas problēmas risināšanā un kvalitāti, ar kādu tā spēj šo problēmu risināt,
 • Neraksti projektu viens pats.

Projekta rakstīšanas laikā budžetu iedod aplūkot kādam cilvēkam, kurš pārzina finanšu jautājumus. Nebūs lieki arī tekstuālo daļu iedot izlasīšanai un komentāriem cilvēkam, kurš ir kompetents projektu sagatavošanā, bet nav tieši iesaistīts attiecīgajā projektā.

Iesniedz projektu finansētājam noteiktajā termiņā

Finansētājs apmaksā tikai tās izmaksu pozīcijas, kas paredzētas projekta ietvaros, uzskaitītas apstiprinātajā projekta budžetā, minētas finansētāja vadlīnijās, noteikumos, līgumā. Finansētājs neatmaksās tādus maksājumus, kas veikti ar atpakaļejošu datumu vai neatbilst budžetā minētajam vai finansētāja līdzekļu piešķiršanas kritērijiem. Tomēr, ja projekta īstenošanai ir nepieciešams veikt izmaiņas budžetā, par to ir individuāli jāvienojas ar finansētāju, lai ar tā ziņu un rīkojumu veiktu iespējamās izmaiņas budžetā.