Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par domi

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domi, atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam, veido 15 deputāti, kurus iedzīvotāji ievēlē pilsētas domes vēlēšanās reizi četros gados. Dome nodrošina pilsētas iedzīvotāju pārstāvību.

Domes uzdevumi:

  • pieņemt lēmumus,
  • noteikt pašvaldības struktūru,
  • lemt par tās funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu,
  • lemt par kārtību, kādā pašvaldība nodrošina tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi,
  • izstrādāt un izpildīt pašvaldības budžetu.

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs, kas tiek ievēlēts no attiecīgās domes deputātiem, par to balsojot jaunievēlētās domes pirmajā sēdē. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks.

Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, no domes deputātiem ievēlētas pastāvīgās komitejas.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai, dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem, pieaicinot speciālistus un ekspertus, veido komisijas vai darba grupas.

Liepājas pašvaldības noteikto funkciju īstenošanai izveidotas 12 pašvaldības iestādes, 2 aģentūras un 18 kapitālsabiedrības.

Savukārt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus tās nolikumā noteiktos uzdevumus.

  • Atjaunots:
  • 30. jūnijs, 2021