Pašvaldības dzīvokļa īrēšana

1. Par pašvaldības dzīvokļa īrēšanu

Pašvaldības dzīvokļa īre ir viens no likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajiem palīdzības veidiem, ko pašvaldība sniedz saviem iedzīvotājiem.

Pirms dzīvojamo telpu izīrēšanas tiek izvērtēta personu atbilstība šiem kritērijiem un personas tiek uzņemtas uzskaitē dzīvojamās telpas īrei vienā no šādām reģistrācijas grupām:

 1. Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmie,
 2. Vispārējā kārtībā ar dzīvojamo telpu nodrošināmie,
 3. Sociālās mājas dzīvokļi maznodrošinātām personām,
 4. Palīdzības sniegšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu,
 5. Palīdzībai speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.

Izīrējamās dzīvojamās telpas tiek piedāvātas reģistrācijas grupu ietvaros personu reģistrācijas secībā. Iesniedzamie dokumenti.

Lēmumus par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā pieņem Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisija.

 

1. Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmo rinda

Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmo rindai reģistrē:

 1. Maznodrošinātas personas:
  • kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas saskaņā ar tiesas spriedumu. Un to apgādībā ir nepilngadīgi bērni, maznodrošinātas pensijas vecuma sasniegušas personas. Vai  paši ir personas ar invaliditāti vai politiski represētas personas,
  • kuras vismaz piecus gadus ir īrējušas fiziskai vai juridiskai personai piederošu dzīvojamo telpu, bet netiek pagarināts dzīvojamās telpas īres līguma termiņš likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 6.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos. Un to apgādībā ir nepilngadīgi bērni, pensionāri, invalīdi vai politiski represētas personas,
  • kuras tiek izliktas no tām vai to ģimenes locekļiem piederoša nekustamā īpašuma par hipotekārā kredīta, kas ņemts tā iegādei vai/un remontam, parādsaistību nepildīšanu, ar nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas (pārdodot izsolē) apmērs ir vienāds vai mazāks par parādsaistību apmēru atsavināšanas brīdī. Un to apgādībā ir nepilngadīgi bērni, maznodrošinātas pensijas vecuma personas. Vai paši ir personas ar invaliditāti vai politiski represētas personas,
  • politiski represētās personas,
  • pēc soda izciešanas, ja likumā noteiktajā kārtībā nav saglabāta iepriekšējā dzīvesvieta (iesniegums jāiesniedz 6 mēnešu laikā pēc atbrīvošanās no apcietinājuma).
 2. Pilngadību sasnieguši bērni bāreņi līdz 24 gadu vecumam,
 3. Repatrianti, kuru dzīvesvieta (vai vecāku dzīvesvieta) pirms izceļošanas bijusi Liepājā (iesniegums jāiesniedz 6 mēnešu laikā pēc repatrianta statusa saņemšanas).

2. Vispārējā kārtībā ar dzīvojamo telpu nodrošināmo rinda

Vispārējā kārtībā ar dzīvojamo telpu nodrošināmo rindai reģistrē:

 1. Denacionalizēto namu īrnieki, kas lieto dzīvojamo telpu līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un ir saņēmuši īpašnieka uzteikumu,
 2. Personas, kuru pašvaldības izīrēto dzīvojamo telpu pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" tehniskā stāvokļa vērtēšanas komisija ir atzinusi par avārijas stāvoklī esošu (vai ir būvekspertīzes slēdziens) un pieņēmusi lēmumu par iedzīvotāju izvietošanu,
 3. Maznodrošinātas personas, kuras īrē tādu dzīvojamo telpu, kurā vienā istabā jādzīvo dažāda dzimuma personām (izņemot laulātos), kuras deklarējušas dzīvesvietu šajā dzīvojamā telpā. Un, ja turklāt tās ir ģimenes: 
  • ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem,
  • kuras audzina bērnu invalīdu,
  • kur visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi.
 4. Ja nekustamajā īpašumā dzīvo un ir deklarējušas savu pamata dzīvesvietu maznodrošinātas personas, kuras ir atsevišķas ģimenes, un tajās ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, ja šīm personām nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa un tām nav parādu par telpas īri/apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem,
 5. Ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem, kuras vismaz 6 mēnešus pēc kārtas bijušas izceļojušas no Latvijas un saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15.panta otro daļu, ir paziņojušas par savu dzīvesvietu ārvalstīs. Un gadījumā, ja ģimene ir atgriezusies savā pastāvīgā dzīvesvietā Liepājā un nav nodrošinātas ar atsevišķu dzīvojamo platību, kā arī nav parādu par dzīvojamās telpas īri/apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem,
 6. Maznodrošinātas personas, kuras dzīvo sociālajā mājā, ja šīs personas regulāri pilda sociālās dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumus un tām nav parādu par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īri.

3. Sociālās mājas dzīvokļu rinda maznodrošinātām personām

Sociālajās mājās dzīvokļa īrei reģistrē maznodrošinātas personas:

 1. Kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas saskaņā ar tiesas spriedumu un to apgādībā ir nepilngadīgi bērni, pensionāri, invalīdi, politiski represētas personas (vai to apgādībā ir šīs personas),
 2. Persona īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvojamo telpu, kuru nodod pašvaldībai, jo ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli,
 3. Atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar invaliditāti, kura lieto savā īpašumā esošu dzīvojamo telpu un to pēc palīdzības saņemšanas piekrīt bez atlīdzības atsavināt pašvaldībai,
 4. Persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo telpu,
 5. Persona, kuras apgādībā ir nepilngadīgi bērni, pensionāri, invalīdi, politiski represētas personas, vismaz piecus gadus ir īrējusi fiziskai vai juridiskai personai piederošu dzīvojamo telpu, ja izīrētājs dzīvojamās telpas īres līgumu izbeidz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 6. panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos,
 6. Personas, kuras īrē dzīvojamo telpu istabas plānojuma sociālā dzīvojamā mājā un regulāri pilda sociālās dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumus,
 7. Persona, kura īrēto dzīvojamo telpu sociālajā dzīvojamā mājā vēlas apmainīt pret mazāku dzīvojamo telpu sociālajā mājā vai veselības stāvokļa dēļ vēlas dzīvojamo telpu mājas pirmajos stāvos.

4. Palīdzības saņemšana īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu

Šajā rindā reģistrē personas, kuras vēlas pašvaldības īpašumā esošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu apmainīt pret mazāku, lētāku vai ērtāk pieejamu dzīvojamo telpu, kas nepieciešams veselības stāvokļa dēļ.

5. Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu

Rindā reģistrē speciālistus jomās, kuras pašvaldība noteikusi par prioritātēm, kurās konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, veselības, kultūras, sporta, izglītības, sociālās, aizsardzības un iekšlietu jomā. Uzzināt vairāk.

Normatīvie akti, kas nosaka pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas kārtību

*** Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Papildu informācija

Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde
Mājokļu nodaļa
Adrese: Zivju iela 11/13, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 404 711
E-pasts: maija.fridmane@liepaja.lv