Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana

1. Atbalsts mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai

Liepājas pašvaldība izstrādājusi līdzfinansējuma programmu mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai.

Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2024. gada 22. aprīlī.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:

 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vismaz 1000 kvadrātmetri vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras ieguvušas titulu "Sakoptākais nams" un kuru kopējā platība ir vismaz 800 kvadrātmetri,
 • mājas pārvaldīšanas tiesības nodotas dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai pilnvarotai personai,
 • mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības,
 • vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

Divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru piesaistīto zemesgabalu robežas ir savienotas, var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu.

Konkursa vispārīgie nosacījumi

Daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas ietvaros iedzīvotāji var paredzēt rekonstruēt gājēju un braucamās daļas ceļus, izveidot bērnu rotaļu un sporta laukumus, uzstādīt velostatīvus, veikt apzaļumošanu, izbūvēt apgaismojumu, izveidot automašīnu stāvvietas, kā arī uzstādīt soliņus, atkritumu konteineru novietnes un veļas žāvēšanas konstrukcijas vai nojumes.

Finansējums tiek piešķirts rindas kārtībā, līdz ar to ir svarīgi jau laikus iedzīvotājiem vienoties par labiekārtošanas projektu un sagatavo visa nepieciešamā dokumentāciju un saskaņot to atbildīgajās institūcijās.

Projekta pieteikuma sagatavošana

Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta iesnieguma veidlapu atbilstoši saistošajiem noteikumiem un to grozījumiem.

Aizpildītai projekta iesnieguma veidlapai ir jāpievieno:

 • kopīpašuma pārvaldīšanas līguma kopija,
 • dzīvokļu īpašnieku kopsapulces kopija, kurā pieņemts lēmums par labiekārtošanas darbiem, apstiprinātas izmaksas un persona, kas ir tiesīga ar pašvaldību slēgt līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu,
 • Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu maksājumu un citu valsts noteikto maksājumu parādu,
 • Būvvaldē saskaņota labiekārtojuma skice un līguma kopija, uz kura pamata tas izstrādāts,
 • plānotā izmaksu aprēķina tāme, sagatavota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (5., 6. un 7. pielikums), kas saskaņota ar pašvaldības iestādes „Komunālā pārvalde” Ielu infrastruktūras daļas vadītāju Kasparu Ķinēnu (tālrunis: 29 439 835, e-pasts: kaspars.kinens@liepaja.lv).

Projekta pieteikuma iesniegšana:

 • klātienē: Liepājas Centrālās  administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā, Rožu ielā 6, Liepāja.
 • pa pastu, nosūtot uz adresi: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.

Līdzfinansējumu piešķir šādām aktivitātēm

 • 100% apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs,
 • 90% apmērā no apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām,
 • 80% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus),
 • 75% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām,
 • 65% apmērā no citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai),
 • 50% apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām.

Līdzfinansējuma apmērs (izņemot apgaismojumam un būvuzraudzībai) var pieaugt par 10%, ja:

 • projekta iesniedzējs ir divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības,
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic vai ir veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic vai ir veikti visu mājas ārējo sienu un norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu, kā arī ārdurvju bloku un logu bloku atjaunošana vai nomaiņa koplietošanas telpās,
 • projekta iesniedzēja pieteiktā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir ieguvusi titulu “Sakoptākais nams”.

Jautājumiem un konsultācijām

Aivars Kaņka
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists
Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde
Konsultācijas klātienē: Peldu ielā 5, otrajā stāvā
Tālrunis: 63 404 717
E-pasts: aivars.kanka@liepaja.lv

 • Atjaunots:
 • 25. aprīlis, 2024