Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Deklarējies Liepājā un saņem plašāku atbalstu

Iedzīvotājs, kurš deklarējies Liepājas valstspilsētas pašvaldībā, var saņemt šādus atvieglojumus, pabalstus un sociālo palīdzību.

Izglītība, ģimene, veselība:

 • Atvieglojumi 50% – 100 % apmērā ēdināšanai izglītības iestādēs
 • Bērna piedzimšanas pabalsts – 300 eiro
 • Pabalsts pirmklasniekam – 30 eiro par bērnu
 • Pabalsts skolas piederumu iegādei akcijā “Skolas soma” 20 eiro par bērnu*
 • Ziemassvētku pabalsts – 15 eiro par bērnu*
 • Atvieglojumi 50% – 100% apmērā nodarbībām Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā
 • Pabalsts 100 vai vairāk gadu jubilejā – 150 eiro
 • Apbedīšanas pabalsts mirušo tuviniekiem* – līdz 300 eiro
 • Veselības aprūpes pabalsts represētai personai – līdz 75 eiro gadā
 • Veselības aprūpes pabalsts – līdz 150 eiro cilvēkiem, kuri dzīvo vieni, ģimenēm līdz 145 eiro gadā*
 • Atbalsts audžuģimenēm – 150 eiro mēnesī. 1500 eiro reizi 5 gados sadzīves apstākļu uzlabošanai; veselības apdrošināšanas polise vecākiem
 • Pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā politiski represētajām personām – 50 eiro
 • Līdzfinansējums personām ar invaliditāti dalībai pulciņos sadarbībā ar konkrēto NVO
 • Līdzfinansējums bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem no sociālā riska ģimenēm dalībai pulciņos

Atlaides abonementu biļetēm Liepājas sabiedriskajā transportā:

 • 100 % apmērā – bērniem ar īpašām vajadzībām, pirmklasniekiem, ģimenēm, kurām ir 5 un vairāk bērni, trūcīgajām ģimenēm, bāreņiem, politiski represētajiem, 80 gadniekiem, 3. grupas invalīdiem (kuri apmeklē Valsts nodrošināto invalīdu profesionālās rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas nodarbības dienas centros), Latvijas savienības “Černobiļa” biedriem
 • 70 % apmērā – skolēniem (Goda ģimenes karte)
 • 50 % apmērā – skolēniem, studentiem, nestrādājošajiem pensionāriem (kuru pensija nepārsniedz 318 eiro), donoriem

Sociālā palīdzība:

 • Mājokļa pabalsts
 • GMI pabalsts
 • Materiāla palīdzība atsevišķā situācijā
 • Pabalsts mājokļa ārējās vides pieejamības nodrošināšanai personai ratiņkrēslā – līdz 15 000 eiro apmērā rindas kārtībā
 • Atbalsts bāreņiem:
  • vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 250 eiro, bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības – 327 eiro
  • vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 eiro c.) bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē – 130 eiro
  • bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības – 163 eiro mēnesī; vienreizējs pabalsts remontmateriālu iegādei līdz 250 eiro
 • Atbalsta dzīvokļa pakalpojums
 • Pabalsts personu apliecinošu dokumentu noformēšanai – valsts nodevas apmērā
 • Pabalsts personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas – vienreizējs pabalsts 109 eiro

Sociālie pakalpojumi

 • Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pieaugušajiem un bērniem
 • Mentora pakalpojums jauniešiem 20 stundas mēnesī
 • Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ārstniecības iestādē – 37 eiro dienā
 • Aprūpes mājās pakalpojums bērnam ar invaliditāti – 4,50 eiro stundā
 • Nakts patversmes pakalpojums
 • Zemākā līmeņa nakts patversmes pakalpojums
 • “Aprūpe mājās” pakalpojums
 • “Drošības pogas” pakalpojums
 • Portidžas mācībsistēmas pakalpojums
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam ar invaliditāti – reizi gadā līdz 400 eiro
 • Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīgās attīstības traucējumiem
 • Pensionāru dienas centru pakalpojums
 • Ģimenes asistenta pakalpojums – līdz 15 stundām nedēļā
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam dzīvesvietā – līdz 200 eiro gadā
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums lauku vidē – līdz 100 stundām gadā
 • Agrīnās intervences pakalpojums
 • Sociālā atbalsta programmas audžuģimenei pakalpojums
 • Atelpas brīža pakalpojums audžuģimenei
 • Grupu dzīvokļa pakalpojums
 • Sociālā darba pakalpojums

Noskaidro precīzāk par atvieglojumiem un pabalstu iespējām Liepājas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā:

Informāciju par braukšanas maksas atvieglojumiem meklē Liepājas sabiedriskā transporta mājaslapas sadaļā “Braukšanas maksas atvieglojumi”.

Informāciju, kā piedeklarēties Liepājā meklē pašvaldības mājaslapas sadaļā “Deklarēt dzīvesvietu”.

 • Publicēts:
 • 22. februāris, 2023