Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Liepājas pašvaldība un valsts nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50%, 70% un 90% apmērā.

Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

90% apmērā

  • personām vai ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss, *
  • kapitālsabiedrībām, kurās Liepājas pašvaldībai pieder kapitāla daļas un kuras veic pašvaldības deleģētos uzdevumus sporta, kultūras vai izglītības jomā,
  • biedrībām vai nodibinājumiem, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, iznomājot Liepājas pašvaldībai piederošas telpas, kas nepieciešama organizāciju darbības nodrošināšanai.

70% apmērā

  • personām vai ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātā statuss

50% apmērā

  • ģimenēm, kurās taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Personai vai tās laulātajam šajā īpašumā jābūt deklarētai dzīvesvietai kopā ar vismaz trim bērniem,*
  • politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem par nekustamo īpašumu, par kuru persona ir noslēgusi īres vai nomas līgumu ar pašvaldību.

70% apmērā

Liepājas pilsētā esošo vēsturisko ēku (ēka, kas būvēta laikā līdz 1940. gadam) īpašniekiem, ja ir veikta ēkas pilna fasāžu restaurācija, atjaunošana vai pārbūve.

* atvieglojumi paredzēti valsts likumdošanā

Papildu informāciju par nekustamā īpašuma atvieglojumiem var saņemt

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
Ieņēmumu daļā
Tālrunis: 63 404 795 vai 63 404 752.

Atvieglojuma piešķiršanas kārtību nosaka