Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Liepājas pašvaldība un valsts nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50%, 70% un 90% apmērā.

Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

90% apmērā

 • personām vai ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss (paredzēts valsts likumdošanā),
 • kapitālsabiedrībām, kurās Liepājas pašvaldībai pieder kapitāla daļas un kuras veic pašvaldības deleģētos uzdevumus sporta, kultūras vai izglītības jomā,
 • biedrībām vai nodibinājumiem, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, iznomājot Liepājas pašvaldībai piederošas telpas, kas nepieciešama organizāciju darbības nodrošināšanai.

70% apmērā

 • personām vai ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātā statuss.

50% apmērā

 • ģimenēm, kurās taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Personai vai tās laulātajam šajā īpašumā jābūt deklarētai dzīvesvietai kopā ar vismaz trim bērniem (paredzēts valsts likumdošanā),
 • politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem par nekustamo īpašumu, par kuru persona ir noslēgusi īres vai nomas līgumu ar pašvaldību.

70% apmērā

Liepājas pilsētā esošo vēsturisko ēku (ēka, kas būvēta laikā līdz 1940. gadam) īpašniekiem, ja ir veikta ēkas pilna fasāžu restaurācija, atjaunošana vai pārbūve.

Kā saņemt atvieglojumus

Lai saņemtu noteiktos atvieglojumus par Liepājas teritorijā esošo nekustamo īpašumu, jāaizpilda iesnieguma veidlapa.

Pievienojamie dokumenti:

 • aizpildīta iesnieguma veidlapa,
 • statusa pamatojoša dokumenta kopija,
 • juridiskas personas iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīti papildu dokumenti informācijas precizēšanai.

Iesniegumu var iesniegt:

 1. Klātienē Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijā, Rožu ielā 6, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte),
 2. Elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” www.latvija.lv,
 3. Nosūtot uz e-pastu: pasts@liepaja.lv, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu,
 4. Pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai, Rožu ielā 6.

Papildu informācija

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
Nodokļu administrācijā
Tālrunis: 63 404 795 vai 63 404 752.

Atvieglojuma piešķiršanas kārtību nosaka

*** Pakalpojuma "Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

 • Atjaunots:
 • 14. oktobris, 2020