Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Starptautiskā finansējuma piesaistes iespējas

5. Eiropas Komisijas finansējuma programmas

Programma “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (Citizens, Equality, Rights and Values (CERV))

Programma atbalsta pasākumus, kas veicina sabiedrības iespēju piedalīties politikas veidošanā un rada apstākļus iekļaujošākam politikas veidošanas procesam, kā arī veicinātu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību.

Pieejams atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas aktīvi darbojas pilsonisko tiesību veicināšanā un iedzīvināšanā, stiprinot arī ES vērtības.

Atvērtiem un plānotiem pieteikumu konkursiem pastāvīgi jāseko līdzi EK Finansējuma un iepirkumu portālā.

Papildu informācija

Kultūras ministrijas Kultūras kontaktpunkta nodaļa
E-pasts: cerv@km.gov.lv

Radošā Eiropa (Creative Europe)

Programmas mērķi aizsargāt, attīstīt un veicināt Eiropas kultūras un valodu daudzveidību un mantojumu un palielināt kultūras un radošo nozaru, jo īpaši audiovizuālās nozares, konkurētspēju un ekonomisko potenciālu.

Finansējums:

  • maza mēroga: 200 000 eiro, kas ir 80 % no kopējām attaisnotajām izmaksām projektiem, kuros iesaistītas vismaz 3 organizācijas no 3 dažādām atbilstīgām valstīm.
  • vidēja mēroga: 1 000 000 eiro, kas ir 70 % no kopējām attaisnotajām izmaksām, projektiem, kuros iesaistītas vismaz 5 organizācijas no 5 dažādām atbilstīgām valstīm.
  • liela mēroga: 2 000 000 eiro, kas ir 60 % no kopējām attaisnotajām izmaksām, projektiem kurās iesaistītas vismaz 10 organizācijas no 10 dažādām atbilstīgām valstīm.

Atvērtiem un plānotiem pieteikumu konkursiem pastāvīgi jāseko līdzi EK Finansējuma un iepirkumu portālā

Papildu informācija

Kultūras ministrijas Kultūras kontaktpunkta nodaļa
E-pasts: radosaeiropa@km.gov.lv
Nacionālais Kino centrs “Radošā Eiropa MEDIA”
E-pasts: mediadesk@nkc.gov.lv

Culture Moves Europe

Programmā var piedalīties mākslinieki, radošo profesiju pārstāvji un kultūras profesionāļi, kas strādā jebkurā kultūras nozarē, izņemot audiovizuālo nozari.

Mobilitātes programma ir īpaši vērsta uz jaunajiem māksliniekiem un dos iespēju aptuveni 7000 māksliniekiem, radošo profesiju pārstāvjiem un kultūras profesionāļiem doties uz ārzemēm profesionālās pilnveides vai starptautiskās sadarbības nolūkā.

Stipendijas apjoms tiek aprēķināts pēc EK noteiktas formulas ņemot vērā mobilitātes galamērķi un ilgumu.

Individuālā mobilitātes pieteikumu iesniegšana ik mēnesi periodā līdz 2024. gada 31. maijs, 23.59 CEST.

Vērtēšanas periods aptuveni 6-8 nedēļas pēc katra mēneša beigām.

Rezidenču mobilitātes konkursa pieteikšanās termiņš: 2024. gada 16. janvāris

Papildu informācija

Kultūras ministrijas Kultūras kontaktpunkta nodaļa
E-pasts: radosaeiropa@km.gov.lv

Erasmus+

Programmas mērķis ir atbalstīt personu izglītību, profesionālo un personīgo attīstību izglītībā, apmācībā, jaunatnē un sportā Eiropā un ārpus tās, veicinot ilgtspējīgu izaugsmi, nodarbinātību un sociālo vienprātību, un stiprināt Eiropas identitāti.

Iespēja jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, iegūt jaunas kompetences un pieredzi, veicināt sociālo iekļaušanu, līdzdalību, radošumu un inovatīvas pieejas organizāciju un politikas līmenī jaunatnes jomā.

Stipendijas apjoms tiek aprēķināts pēc EK noteiktas formulas ņemot vērā mobilitātes galamērķi un ilgumu.

Atvērtiem un plānotiem pieteikumu konkursiem pastāvīgi jāseko līdzi EK Finansējuma un iepirkumu portālā un www.erasmusplus.lv.

Papildu informācija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
E-pasts: info@jaunatne.gov.lv
www.erasmusplus.lv
www.erasmusplus.lv/partneribas-sadarbibai

Eiropas Solidaritātes korpuss (European Solidarity Corps)

ES Jaunatnes stratēģijas mērķis ir panākt jauniešu jēgpilnu pilsonisko, ekonomisko, sociālo, kultūras un politisko līdzdalību.

Stratēģija veicina jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, atbalsta sociālo un pilsonisko līdzdalību un cenšas nodrošināt, lai visiem jauniešiem būtu nepieciešamie resursi, kas ļauj viņiem piedalīties sabiedrības dzīvē.

Programmas ietvaros iespējams iesaistīties individuālā brīvprātīgajā darbā, kura ilgums ir no 2 līdz 12 mēnešiem vai brīvprātīgo komandās ar dalībniekiem no vismaz divām dažādām valstīm kopā veicot darbu laikposmā no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem.

Noteikumus par pamata un maksimālo dotāciju, piešķiršanas kritēriju punktu skaitu, katra kritērija svērumu, piešķiršanas metodi un akreditētajiem projektiem pieejamo budžetu valsts aģentūra publicēs pirms uzaicinājuma termiņa beigām.

Programmu uzsaukumi gaidāmi 2024. gada sākumā.

Papildu informācija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
E-pasts: info@jaunatne.gov.lv
jaunatne.gov.lv

 

  • Publicēts:
  • 3. novembris, 2023