Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Brīvpusdienas bērnudārzos un skolās

2. Brīvpusdienas bērnudārzā

Bērni, kuri apmeklē bērnudārzu, var saņemt brīvpusdienas vai atvieglojumu maksas segšanai 50% apmērā.

Pirmsskolas izglītības iestādēs brīvpusdienas (100% apmērā) var saņemt bērns:

  • kuram noteikta invaliditāte;
  • kurš apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (programmas kods 010151111);
  • kurš atrodas aizbildnībā;
  • no ģimenes, kura audzina trīs un vairāk bērnus vecumā līdz 18 gadiem vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 24 gadu vecumu.

Atvieglojumus brīvpusdienām 50% apmērā var saņemt bērns:

  • no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,
  • kam Sociālais dienests izsniedzis atzinumu par atvieglojumu piešķiršanas nepieciešamību.

Brīvpusdienu un atvieglojumu saņemšanas kārtība

Atvieglojumus var pieprasīt izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu attiecīgās izglītības iestādes vadītājam vai direktoram. Iesniegumam pievieno izziņu par bērna un ģimenes locekļu deklarēto dzīves vietu un statusa apliecinošus dokumentus.

Brīvpusdienu piešķiršanas kārtību regulē saistošie noteikumi Nr.13 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs”

  • Atjaunots:
  • 29. augusts, 2022