Brīvpusdienas bērnudārzos un skolās

2. Brīvpusdienas bērnudārzā

Bērni, kuri apmeklē bērnudārzu, var saņemt brīvpusdienas vai atvieglojumu brīvpusdienu maksas segšanai 50% apmērā.

Pirmsskolas izglītības iestādēs brīvpusdienas (100% apmērā) var saņemt bērni:

  • no ģimenēm, kurās audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem (tostarp, ja vecākais no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, līdz 20 gadu vecumam vai brīdim, kad stājas laulībā),
  • kuriem noteikta invaliditāte,
  • kuri apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes traucējumiem,
  • kuri atrodas aizbildnībā.

Atvieglojumus brīvpusdienām 50% apmērā var saņemt bērni:

  • no ģimenes, kurā audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem (tostarp, ja vecākais no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, līdz 20 gadu vecumam vai brīdim, kad stājas laulībā),
  • no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,
  • kam Sociālais dienests izsniedzis atzinumu par atvieglojumu piešķiršanas nepieciešamību.

Brīvpusdienu un atvieglojumu saņemšanas kārtība

Atvieglojumus var pieprasīt izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu attiecīgās izglītības iestādes vadītājam vai direktoram. Iesniegumam pievieno izziņu par bērna un ģimenes locekļu deklarēto dzīves vietu un statusa apliecinošus dokumentus.

Brīvpusdienu piešķiršanas kārtību regulē saistošie noteikumi Nr.13 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs”