Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Brīvpusdienas bērnudārzos un skolās

1. Brīvpusdienas skolā

Skolēni, kuri apmeklē skolu, var saņemt brīvpusdienas vai atvieglojumu maksas segšanai 50% apmērā.

Vispārizglītojošās skolās brīvpusdienas (100% apmērā) var saņemt skolēni:

  • kuram noteikta invaliditāte;
  • no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
  • kurš atrodas aizbildnībā;
  • no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 18 gadiem, vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 24 gadu vecumu;
  • ar Sociālā dienesta atzinumu;
  • atsevišķos gadījumos, ja vispārizglītojošās skolas sociālais pedagogs un izglītojamā klases audzinātājs konstatē, ka izglītojamā sociālie apstākļi liedz viņam saņemt maksas ēdināšanu.

No 1. līdz 4. klasei brīvpusdienas saņem visi skolēni, kas ir valsts un pašvaldības apmaksātas.

Atvieglojumus 50% apmērā var saņemt:

  • bērni no ģimenēm, kuras audzina trīs bērnus vecumā līdz 18 gadiem vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 24 gadu vecumu.

Brīvpusdienu un atvieglojumu saņemšanas kārtība

Atvieglojumus var pieprasīt izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu attiecīgās izglītības iestādes vadītājam vai direktoram. Iesniegumam pievieno izziņu par bērna un ģimenes locekļu deklarēto dzīves vietu un statusa apliecinošus dokumentus.

Brīvpusdienu piešķiršanas kārtību regulē saistošie noteikumi Nr.13 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs”

  • Atjaunots:
  • 29. augusts, 2022