Brīvpusdienas bērnudārzos un skolās

1. Brīvpusdienas skolā

Skolēni, kuri apmeklē skolu, var saņemt brīvpusdienas vai atvieglojumu brīvpusdienu maksas segšanai 50% apmērā.

Vispārizglītojošās skolās brīvpusdienas (100% apmērā) var saņemt skolēni:

  • no ģimenes, kurā audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, (tostarp, ja vecākais no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, līdz 20 gadu vecumam vai brīdim, kad stājas laulībā),
  • kuriem noteikta invaliditāte,
  • no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,
  • kuri atrodas aizbildnībā,
  • ar Sociālā dienesta atzinumu,
  • atsevišķos gadījumos, ja vispārizglītojošās skolas sociālais pedagogs un izglītojamā klases audzinātājs konstatē, ka izglītojamā sociālie apstākļi liedz viņam saņemt maksas ēdināšanu.

No 1. līdz 4. klasei brīvpusdienas saņem visi skolēni, kas ir valsts un pašvaldības apmaksātas.

Atvieglojumus 50% apmērā var saņemt:

  • bērni no ģimenēm, kuras audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem (tostarp, ja vecākais no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, līdz 20 gadu vecumam vai brīdim, kad stājas laulībā)

Brīvpusdienu un atvieglojumu saņemšanas kārtība

Atvieglojumus var pieprasīt izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu attiecīgās izglītības iestādes vadītājam vai direktoram. Iesniegumam pievieno izziņu par bērna un ģimenes locekļu deklarēto dzīves vietu un statusa apliecinošus dokumentus.

Brīvpusdienu piešķiršanas kārtību regulē saistošie noteikumi Nr.13 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs”

  • Atjaunots:
  • 2. jūnijs, 2020