Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

ITI projektu iesniegumu atlase

6. Specifiskais atbalsta mērķis 8.1.2.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” (1. kārta)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr. 323 (24.05.2016.)
“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi”.
Atlases iesniegšanas termiņš 25.08.2018. - 21.12.2019.
Atlases veids

Ierobežota atlase
Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumus (.pdf)
Informācija par veiktajiem grozījumiem atlases nolikumā (.pdf) (08.05.2018. redakcija)
Jauns - Informācija par veiktajiem grozījumiem atlases nolikumā (.pdf) (09.10.2018. redakcija)

Atlases nosacījumi

Jauns - Projektu iesniegumu atlases nolikums (.pdf) (09.10.2018. redakcija)
Projektu iesniegumu atlases nolikums (.pdf) (08.05.2018. redakcija)
Projektu iesniegumu atlases nolikums (.doc)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (.doc)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (.doc)
Projekta iesnieguma veidlapa (.doc)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (.doc) Līgums/vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (.doc)

 

Projekta iesnieguma dokumentu formas

1. Projekta iesnieguma veidlapa ar pielikumiem (.doc)
    (atlases nolikuma 6. punkts)

2. Projekta iesniegumam pievienojamie papilddokumenti:
    (atlases nolikuma 7. punkts)

Noderīga informācija

  1. Ieteikumi vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijai (.doc)
  2. Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.
  3. Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.
  4. Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi.

Apstiprinātie projektu iesniegumi (PI)

Identifikācijas Nr. PI nosaukums PI iesniedzējs PI apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums
8.1.2.0/17/I/024 “Liepājas Valsts ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā” Liepājas pilsētas pašvaldība 25.01.2018./05.06.2018.
Nr.8.1.2.0/17/I/030 "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija"   24.04.2018; 30.08.2018.; 24.10.2018. / 11.12.2018.

 

 

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 25. augusts, 2017
  • 2. janvāris, 2019