Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

ITI projektu iesniegumu atlase

2. Specifiskais atbalsta mērķis 3.3.1.

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķis “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” (1. kārta).

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr. 593 (13.10.2015.)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi.
Atlases iesniegšanas termiņš 01.09.2016.–01.03.2020.
Atlases veids

Ierobežota atlase
Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumus (.pdf)
Jauns - Informācija par veiktajiem grozījumiem atlases nolikumā (.pdf) (27.12.2019. redakcija)
Informācija par veiktajiem grozījumiem atlases nolikumā (.pdf) (10.10.2018. redakcija)

Atlases nosacījumi

Jauns - Projektu iesniegumu atlases nolikums (.pdf) (27.12.2019. redakcija)
Projektu iesniegumu atlases nolikums (.pdf) (09.10.2018. redakcija)
Projektu iesniegumu atlases nolikums (.pdf) (03.05.2018. redakcija)
Projektu iesniegumu atlases nolikums (.doc) (11.08.2016. redakcija)
Jauns - Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (.doc)
Jauns - Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (.doc) (27.12.2019. redakcija)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (.doc)
Jauns - Projekta iesnieguma veidlapa (.doc)
Jauns - Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (.doc) (27.12.2019. redakcija)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (.doc)
Jauns - Līgums/vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (.doc) (27.12.2019. redakcija)
Līgums/vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (.doc)
Jauns - Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (.doc) (27.12.2019. redakcija)
Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (.doc)

Projekta iesnieguma dokumentu formas

1.  Jauns - Projekta iesnieguma veidlapa ar pielikumiem (.doc)
   (atlases nolikuma 6. punkts)

2. Projekta iesniegumam pievienojamie papilddokumenti:
    (atlases nolikuma 7. punkts)

Noderīga informācija

Centrālās finanšu un līguma aģentūras mājaslapā pieejami palīgmateriāli un informācija no semināriem veiksmīgai projekta iesnieguma sagatavošanai.

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.2020. plānošanas periodā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai.

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi.

Apstiprinātie projektu iesniegumi (PI)

Identifikācijas Nr. PI nosaukums PI iesniedzējs PI apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums
3.3.1.0/16/I/031 “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, I kārta” Liepājas pilsētas pašvaldība 22.03.2017./29.08.2017.
3.3.1.0/17/I/014 “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2 kārta” Liepājas pilsētas pašvaldība 28.12.2017; 20.03.2018./25.05.2018.

 

 

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 22. augusts, 2016
  • 27. decembris, 2019