Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

ITI projektu iesniegumu atlase

1. Par ITI projektu iesniegumu atlasi

Saskaņā ar deleģējuma līgumu Liepājas pašvaldība ir Eiropas Savienības fondu administrācijas sistēmas sastāvdaļa un tai ir jānodrošina integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlase Liepājas pilsētas pašvaldībā saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu regulējošo normatīvu aktu prasībām.

2015. gada 16. novembra Deleģēšanas līgums (PDF)
2017. gada 18. maija Grozījumi Nr. 1 (PDF)
2018. gada 18. janvāra Grozījumi Nr.2 (PDF)

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu ieviešana

Pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 10. panta otrās daļas 17. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 17. septembra rīkojumu Nr.569 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanas deleģēšanu republikas pilsētu pašvaldībām” un saskaņā ar noslēgto deleģēšanas līgumu par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu starp Finanšu ministriju kā vadošo iestādi un Liepājas pilsētas pašvaldību, pašvaldība nodrošinās integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi sekojošiem specifiskā atbalsta mērķiem.

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķis

“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķis

“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķis

"Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta jaunā redakcija „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.

8.1.2. specifiskā atbalsta mērķis

“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”.

9.3.1. specifiskā atbalsta mērķis

“Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”.

Profesionālās ētikas noteikumi

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbinieku profesionālās ētikas noteikumi.
 

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 22. augusts, 2016
  • 28. augusts, 2017