Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

ITI projektu iesniegumu atlase

7. Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1. pasākums 9.3.1.1.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākums "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" (1. kārta)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 (20.12.2016.)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Atlases iesniegšanas termiņš No 2019. gada 20. marta līdz 2019. gada 25. aprīlim.
Atlases veids

Ierobežota atlase
Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu (.pdf)
Rīkojums par 9.3.1.1. pasākuma projektu iesniegumu atlases atsaukšanu un atkārtotu izsludināšanu (.pdf)

Atlases nosacījumi

Projektu iesniegumu atlases nolikums (.pdf) (15.03.2019. redakcija)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (.doc)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (.doc)
Projekta iesnieguma veidlapa (.doc)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (.doc)
Līgums/vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (.doc)
Sniegto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu uzskaite par periodu (.excel)

Projekta iesnieguma dokumentu formas

1. Projekta iesnieguma veidlapa ar pielikumiem (.excel)
     (atlases nolikuma 6.1., 6.2., 6.3. punkti)

2. Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (.doc)
     (atlases nolikuma 7.9. punkts)

Projekta arhīvs

Noderīga informācija

  1. Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.
  2. Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.
  3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai.
  4. Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi.
  5. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā sadarbības iestādes apkopotie materiāli par 9.3.1.1. pasākuma 1. atlases kārtu.

 

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 8. janvāris, 2019
  • 27. marts, 2019