Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Ģimenēm, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni (tajā skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni) Liepājas pašvaldība sniedz dažādus atbalsta veidus.

Ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītības iestādēs

Brīvpusdienas bērnudārzā

Bērni no daudzbērnu ģimenēm var saņemt brīvpusdienas vai atvieglojumu brīvpusdienu maksas segšanai 50% apmērā. Uzzināt vairāk.

Brīvpusdienas skolā

  • no 1. līdz 4. klasei brīvpusdienas saņem visi skolēni, kas ir valsts apmaksātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem,
  • skolēni no daudzbērnu ģimenēm var saņemt brīvpusdienas vai atvieglojumu brīvpusdienu maksas segšanai 50% apmērā. Uzzināt vairāk

Ārpus kārtas uzņemšana bērnudārzā

Atsevišķos gadījumos bērnudārza rindā ārpus kārtas tiek reģistrēti:

  • bērni, kuru brālis vai māsa jau apmeklē konkrēto izglītības iestādi,
  • pilsētā nepieciešamo speciālistu bērni,
  • aizbildņu un audžuģimenēs ievietoti bērni,
  • citi gadījumi.

Par bērnu reģistrēšanu reģistrā un uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas (izņemot gadījumos, kad konkrēto izglītības iestādi jau apmeklē brālis vai māsa) lemj pilsētas domes Izglītības komisija.

Līdzfinansējuma atlaides sporta skolās 

Bērni, apmeklējot sporta nodarbības pilsētas sporta skolās, var saņemt atvieglojumus. Uzzināt vairāk

Mācību maksas atlaides mūzikas skolās

Apmeklējot mūzikas nodarbības pilsētas mūzikas skolās, bērni var saņemt atvieglojumus 20%, 25%, 50% un 100% apmērā. Uzzināt vairāk

Atlaides pulciņu dalības maksai Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā

Apmeklējot pulciņus Bērnu un jaunatnes centrā, bērni var saņemt atvieglojumus 25%, 50% un 100% apmērā. Uzzināt vairāk

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Ģimenēm, kurās taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, ir iespēja saņemt atvieglojumu 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Personai vai tās laulātajam šajā īpašumā jābūt deklarētai dzīvesvietai kopā ar vismaz trim bērniem (nodokļa atvieglojums ir paredzēts valsts likumdošanā).

Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā

Bērnudārzu audzēkņi un skolēni sabiedriskajā transportā (autobusos vai tramvajos) var saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 50% vai 100% apmērā. Uzzināt vairāk

Bērna piedzimšanas pabalsts

Lai palīdzētu nodrošināt jaundzimušā vajadzības, pašvaldība piešķir bērna piedzimšanas pabalstu: par vienu bērnu 300 eiro. Ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni – 350 eiro par katru bērnu. Bet, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni – 1500 eiro par katru bērnu. Uzzināt vairāk.

Pabalsts skolas piederumu iegādei akcijā “Skolas soma”

Lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem sagādāt visu nepieciešamo skolai,  uzsākot jauno mācību gadu, pašvaldības akcijā “Skolas soma” var saņemt pabalstu 20 eiro apmērā par katru bērnu. Uzzināt vairāk.

Pabalsts pirmklasniekiem

Visas ģimenes, kurās bērns jaunajā mācību gadā 1. septembrī uzsāk mācības pirmajā klasē kādā no Liepājas vispārējās izglītības iestādēm, var saņemt atbalstu 30 eiro apmērā. Uzzināt vairāk.

Ziemassvētku pabalsts

Ziemassvētku pabalstu var saņemt ikviena mājsaimniecība ģimene, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā un kura audzina četrus vai vairāk bērnus, bērnu invalīdu vai aizbildnībā esošu bērnu. Ziemassvētku pabalstu 15 eiro apmērā piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu. Uzzināt vairāk.

Pašvaldības dzīvokļa izīrēšana

Ģimene, kas nonākusi grūtībās ar dzīvokļa īri, var iestāties rindā uz pašvaldības dzīvokli. Uzzināt vairāk.

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai

Garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieksnis ir 125 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 87,50 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.. Uzzināt vairāk.

Mājokļa pabalsts

Mājokļa pabalsts paredzēts izdevumu daļējai segšanai par dzīvojamās telpas īri vai apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem un kurināmā iegādi, ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumiem, kā arī izdevumiem par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju. Uzzināt vairāk.

Veselības aprūpes pabalsts

Veselības aprūpes pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts, kas paredzēts ar veselības aprūpi saistīto izdevumu daļējai segšanai atsevišķām iedzīvotāju grupām, kuru piešķir vienu reizi kalendārajā gadā. Pabalsta piešķiršanas apmērs ir līdz 150 eiro , un ne vairāk kā 300 eiro vairāku personu mājsaimniecībai, kurā visas personas ir valsts vecuma pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti, un šo personu aizgādībā vai aizbildnībā ir bērni. Uzzināt vairāk.

Makšķerēšanas licence 

Latvijas Goda ģimenes apliecības lietotāji var saņemt gada bezmaksas licenci makšķerēšanai Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam. 

Gada bezmaksas licenci var saņemt tīmekļvietnē www.manacope.lv, kā arī biedrībā "Liepājas ezeri" Lazaretes ielā 7 (Karostā), Liepājā, tālruņa numurs 29 268 311, e-pasts: federacija@apollo.lv.

Maksas autostāvvietas abonements

Liepājā kopumā ir 22 pašvaldības maksas autostāvvietas, kurās vienlaicīgi kopā var novietot 520 automašīnas. Tās uztur un apsaimnieko SIA „Liepājas autostāvvietas”

Abonements ir elektroniskā formātā noformēts dokuments, ko autostāvvietu apsaimniekotājs noformē maksas autostāvvietu lietotājiem, kuri ir samaksājuši par maksas autostāvvietu izmantošanu laikā posmā no mēneša līdz gadam. Skatīt: abonementu tarifi

Latvijas Goda ģimenes apliecības lietotājiem ir tiesības saņemt 30% atlaidi abonementu iegādei.

Citi atbalsta veidi

Vasaras dienas nometnes

Ikgadēji Sociālais dienests finansē vasaras dienas nometnes bērniem no sociālā riska ģimenēm, kurās tiek iekļauti arī daudzbērnu ģimeņu bērni no ģimenēm, kuras ir Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas reģistrā.

Sociālā darbinieka atbalsts, sociālais darbs

Sociālā dienesta Sociālās darba daļas sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm ar bērniem sniedz sociālā darbinieka atbalstu, veicot sociālo darbu.

  • Atjaunots:
  • 17. novembris, 2023